• Home
  • Отделения

Отделение за физикална и рехабилитационна медицина


ВрИД началник отделение: д-р Красимир Хлебаров
Физикална и рехабилитационна медицина, мануална терапия, лазертерапия и лазерпунктура


Физиотерапията в нашия град води началото си от 1929г. През 1952г. вече е обособена в Отделение по физиотерапия и рехабилитация с оскъдна електротерапевтична апаратура. На следващата година започва извършването на парафинови процедури, а през 1960г. се разкрива кабинет по лечебна физкултура. От тогава до наши дни стремежът е да не се изостава от съвременните тенденции в рехабилитацията, въпреки сложната икономическа ситуация.
Болницата разполага със стационар, където се рехабилитират пациенти след заболявания на централната и периферна нервна система, ортопедични и травматични заболявания, кардиологични заболявания, родови травми и др.

Прочетете още

Операционен блок


Началник отделение: д-р Недко Пламенов Тодоров
Специалист Хирург, Магистър по здравен мениджмънтОперационен блок е базиран на 1-ви етаж на "Хирургически блок". Тук се извършват спешни и планови оперативни интервенции, сепариране по отделения, нозологични единици, спешност и септичност.

Операционните зали са климатизирани и оборудвани с модерна апаратура за обща анестезия, лапароскопски, артроскопска, цистоскопска конфигурации, уреди за високочестотно ултразвуково рязане, подвижни рентгенови устройства, интраоперативна холедохо скопия и други.
 

Прочетете още

I Вътрешно отделение


Началник отделение: д-р Албена Младенова
Специалност: Вътрешни болести, Пулмология и фтизиатрия


Първо вътрешно отделение се намира на територията на хирургическия блок на „МБАЛ – Шумен” – АД - етаж V.
Отделението разболага с 35 легла, функционален сектор за горна и долна ендоскопия, бронхоскопии, кабинет за функционално изследване на дишането- спирометрия.

Неврологично отделение


Неврологично отделение е основно отделение в стуктурата на МБАЛ – Шумен АД. Отделението по нервни болести е единственото болнично отделение за лечение на неврологични заболявания на територията на общини Шумен и Нови пазар. Отделението е базирано на два адреса: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” No 63, етаж 6 и гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” No 22, етаж 1.

Отделението в гр.Шумен разполага с 30 легла: 7 легла за лечение на остри мозъчни инсулти, разкрити в отделен сектор със пециализирани легла, с възможност на мониториране на основни жизнени показатели, противодекубитални дюшеци, централно подаване на кислород и вакуум система. В сектор „Съдови заболявания” има разкрити 14 легла за лечение на други спешни неврологични заболявания. В сектор „Периферни заболявания” има разкрити 9 легла за планов прием при заболявания на периферната и централната нервна система. Болничните стаи са със самостоятелни санитарни възли, телевизия и безжичен интернет.

Прочетете още

УНГ отделение


Началник отделение: Д-р Красимир Живков Бозов
Специалност: Ушно-носно-гърлени
болести


УНГ отделение е разположено на 11 ет. на Хирургическия блок източно полукрило. Приема пациенти от Шуменска, Разградска, Търговишка, Силистренска и други области. Изпълнява дейности от III ниво на компетентност. Отделението е база за обучение на лекари и специалисти по здравни грижи. Осигурява висококачествена лечебно-диагностична дейност със стремеж за въвеждане на най-съвременни методи за диагностика и лечение.

Отделението е едно от първите в страната въвели медицинска дейност като: микроларингохирургия, микрохирургия на ухото (вкл. слухоподобряващи операции),  радиочестотна и лазерна (безкръвна) хирургия на ЛОР-органите, ендоскопска хирургия на носа и околоносните кухини, екстракция на чужди тела от горни дихателни пътища, разширяване на хранопровода при стеснения от различно естество.

Прочетете още

ОАИЛ


Началник отделение: Д-р Румяна Бонева Димитрова
Специалност: Анестезиология и интензивно лечение; Магистър по здравен мениджмънт; допълнителна квалификация по Хомеопатия

ОАИЛ има възможност за мониторен контрол на основните витални функции, продължителна белодробна вентилация, съвременни терапевтични методи за интензивно лечение, спешна хемодиализа и хемокарбоперфузия. Непрекъснато участие на персонала в квалификационни курсове и сериозните изяви с научно-практически публикации и проучвания, гарантират владеенето и актуализирането на съвременните лечебно-диагностични програми. Интензивното лечение и грижи се реализират със специално квалифицирани операционни, анестезиологични и стационарни медицински сестри. Посочения екип гарантира денонощна сигурност, квалифицирана спешна помощ и интензивно лечение на всички.

Отделението разполага с 14 нови функционални легла за интензивно лечение на тежко болни, инфузионни помпи и мониторен контрол за всяко от тях, апарати за изкуствена белодробна вентилация клас А , ултразвукова диагностика, електро-кардиография, енцефалограф и доплеров модул за кръвен поток .

Прочетете още

Хирургично отделение


Началник на отделение: Д-р Валентин Тодоров Семков
Специалист Хирург, гръдна хирургия, Сертификат Лапароскопска хирургия; Сертификат Образна диагностика

Хирургично отделение е отделение в структурата на МБАЛ-Шумен намиращо се в едноименния хирургичен блок,
с II ниво компетентност, в което се извършва лечение и диагностика на широк спектър хирургични заболявания в
областта на коремната, гръдната, детската и неврохирургия.
Отделението разполага със стационар и приема пациенти както спешни, така и планови пациенти.
Оборудвано е със съвременна медицинска апаратура и техника, като част от същата е единствена за целия регион.
В отделението работят висококвалифицирани специалисти в областта на Хирургията, Детската хирургия и Неврохирургията

 

Прочетете още

Инфекциозно отделение


Началник отделение: Д-р Албена Христова Паскалева-Костова
Специалност : Инфекциозни болести


Отделението е от II Ниво на компетентност по специалност "Инфекциозни болести" в изпълнение
на медицински стандарт по "Инфекциозни болести".
Основна дейност е изолация, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания, които не се лекуват в амбулаторни
условия или чието доболнично лечение не е дало резултат.
Отделението е базирано в Терапевтичния блок на МБАЛ - Шумен и разполага с 15 болнични легла, разпределени спрямо
механизма на предаване на заразното заболяване

 

Прочетете още

Акушеро-гинекологично отделение


Началник на АГО: Д-р Ивайло Балабанов
Специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация:, ултразвукова диагностика в АГ,
колпоскопия, гинекологична лапароскопия, хистероскопия, онкогинекология.Акушеро-гинекологично отделение е единствено в област Шумен, осигуряващо денонощна болнична и консултативна помощ в сферата на акушерството и гинекологията. Включва три функционално свързани сектора: родилен, гинекология и патологична бременност.
Мисията на отделението е да осигурява качествена, своевременна и достъпна болнична помощ на гинекологично болните, на бременните с патология на бременността и да осъществява оптимално протичане на раждането и благоприятен изход от него за майката и плода. АГО разполага с екип от високо квалифицирани специалисти акушер-гинеколози и акушерки. Отделението е признато като база за специализация и е от втора степен, съгласно стандарта по акушерство и гинекология. Със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-45/08.03.2012 АГО е акредитирано с оценка „Отличен“ за срок от 5г.
 

Прочетете още

Детско отделениеНачалник Детско отделение – Д-р Галин Колев Чобанов
Лекар специалист по Детски болести.


Детско отделение е едно от водещите клинични и ефективни отделения на „МБАЛ-Шумен”АД. Основано е през 1934г. и е
един от първите стационари за деца в България. Разполага със самостоятелна сграда, голяма разгърната площ на болничните стаи,
възможности за изолации и предпазване от вътреболнични инфекции. Притежава съвременна диагностична и лечебна апаратура.
Отговоря на изискванията за второ ниво на компетентност съгласно критериите, заложени в медицинския стандарт по „Педиатрия”.

 

Прочетете още

Отделение по кожни и венерически болестиНачалник отделение: Д-р Мариела Обретенова
Специалност: Кожни и венерически болести


Отделението по кожни и венерически болести е отделение в структурата на МБАЛ-Шумен и единствено в областта,
което извършва диагностика и лечение на кожно-венерически заболявания, началото на чието е сложено пред 1920г със създаването на Кожно-Венерологичното отделение към тогавашната Първостепенна държавна болница и последващия Кожен Диспансер.
Отделението разполага със стационар за прием и лечение на планови и спешни пациенти, както и необходимото оборудване
за извършване на терапия и лечение на различни видове кожни заболявания

Прочетете още

II Вътрешно отделение


Началник отделение: Д-р Десислава Найденова
Специалист Кардиология, Вътрешни болести и Кардиоревматология, Магистър по здравен мениджмънт.


Завършва медицина през 2001 г. През 2009 г. придобива специалност "Вътрешни болести". От дипломирането си работи в МБАЛ Шумен,
12 години като лекар в Първо вътрешно отделение, 7 от които като старши лекар. От 2013 година работи като лекар във Второ вътрешно отделение.

Второ вътрешно отделение е основно отделение в структурата на “ MБAЛ-Шумен “ АД, профилирано за лечение на болни със сърдечносъдови и хематологични заболявания. Съществува от 1963 година и е съхранило традиции, знания и умения на три поколения лекари специалисти по вътрешни болести и кардиология.Отделението е база за специализация по кардиология , вътрешни болести и здравни грижи. Осигурява денонощна консултативна помощ за болницата и региона , осъществява експертна, учебна и изследователска дейност , извършва клинични проучвания.
 

Прочетете още

Очно отделение


Началник отделение: д-р Марин Маринов, д.м.
Специалност - Офтамология, Главен асистент по очни болести към МУ - Варна

Професионален опит - Лекар-специалист в МБАЛ-Шумен АД, Специалист Очни болести в Клиника Шумахер/Д-р Фаргали - Германия,
СОБАЛ гр.Варна, Докторантура по очни болести към МУ Варна,

Очно отделение е единствено болнично отделение на територията на област Шумен за офталмологична помощ и част от структурата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД .
Отделението е създадено през 1949г. – отделение, пазещо традициите на висока професионална подготовка, адекватно поведение в лечението, лоялност към пациентите, отлично болногледане. Разполагаме с обновена материална база, разположена на 11-ия етаж на хирургическия блок –5 легла, напълно оборудван приемно-диагностичен кабинет, съвременна апаратура за високоспециализирани очни интервенции.

Прочетете още

Урологично отделение


Началник отделение: Д-р Добри Христов Марчев
Специалност - Урология

Завършил медицина през 2003г г., със специалност „Урология”  от 2010г. От завършването си работи в МБАЛ Шумен АД

Урологично отделение е самостоятелно звено на МБАЛ ”Шумен” АД, основано през 1961г. От 2012г. е разположено в западното
рило на 10-я етаж в Хирургическия блок и е единствено в областта.
След последната акредитация отделението е база за специализация на лекари и мед.сестри.
Тук Ви очаква високо квалифициран медицински персонал, добро и вежливо облужване.

Прочетете още

Отделение по ортопедия и травматология


Началник отделение: Д-р Валентин Димитров 
Специалности - Ортопедия и травматология, Магистър по Здравен мениджмънт

Отделение по Ортопедия и травматология Шумен е разкрито на 29.11.1969г. в Работническа болница, след което бива преместено в новата сграда на МБАЛ Шумен. Оттогава до сега дейността преминава от първичен травматологичен център до ортопедично-травматологичен областен център на високоспециализирана помощ, изпълняваща оперативна и неоперативна дейност.
Извършват се оперативни интервенции в областта на крайниците, както по повод травматизъм, така и по повод множество вродени и придобити деформиращи  заболявания. Благодарение на дългогодишната съвместна работа с катедра Ортопедия и Травматология към МУ Варна се въвеждат най-съвременни методики и техники на лечение при вродени и придобити ортопедични заболявания, в областта на ендопротезирането, както и разработка на докторантски програми. 

Прочетете още