Решение за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на сграда - "Кухня", собственост на МБАЛ-Шумен АД


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  3/22.04.2024 г.

за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обект в сграда, собственост на „МБАЛ – ШУМЕН” АД

Днес, 22.04.2024 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Костов - Изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕИК 127521092, адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и решение № 2 по протокол № 9/16.04.2024 г. на Съвета на директорите, откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения в приземния етаж на сграда „Кухня“ с ид. № 83510.661.322.69, с площ от 111,80 кв. м, състоящи се от подход, основно помещение, коридор и стая, собственост на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, находящи се на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.

I. Описание на обекта:
1. Помещения в приземния етаж на  сграда „Кухня“ с ид. № 83510.661.322.69, с обща площ от 111,80 кв. м, състоящи се от подход, основно помещение, коридор и стая, собственост на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, находящи се на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 300,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 20 лв.
Размер на депозита – 100 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, № IBAN BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен, в срок до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
 

Прочетете още

Kонкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“


„ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД
гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

Р Е Ш Е Н И Е
№ 2/14.03.2024 г.
Относно: Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, 

Р Е Ш И Х :

I. Утвърждавам конкурсната документация за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“, представляваща неразделна част от настоящото решение.

II. Откривам процедура за провеждане на конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“.

III. Началната цена, посочена в конкурсната документация е определена съгласно следните критерии: от независим експерт оценител, на база балансова стойност на медицинската апаратура и на база стойност на предходен застрахователен договор. Началната цена не поставя ограничение за участниците в настоящия конкурс, т. е. могат да предложат и по-ниска обща стойност на застрахователната премия за всеки вид застраховка.

IV. Описание на обекта: избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“, подробно описани в конкурсната документация, съдържаща пълно описание на имуществото, както и подробни изисквания към всеки вид застраховка.

V. Изисквания към кандидатите: В настоящия конкурс могат да участват, при условия на равнопоставеност всички застрахователни дружества, притежаващи валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор.

Прочетете още

Решение за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на гаражни клетки


„ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД
гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 1/13.03.2024 г.
за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на гаражни клетки, 
собственост на „МБАЛ – ШУМЕН” АД

Днес, 13.03.2024 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - Изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и решение № 3 по протокол № 4/05.03.2024 г. на Съвета на директорите, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гаражни клетки №№ 7 и 35, собственост на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, находящи се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

I. Описание на обектите:

1. Гаражна клетка № 7 с площ от 21 кв. м., находяща се на територията на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 100,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 30 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № IBAN   BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

1. Гаражна клетка № 35 с площ от 21 кв. м., находяща се на територията на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 100,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 30 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № IBAN   BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

II. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито заседание на комисията за провеждане на търга.

III.  Срок на наемните отношения – 3 години

IV. Дата на провеждане на търга – 01 април 2024 г.
Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД на втори етаж на Терапевтичен блок. 
Час на провеждане на търга – 13,00 часа

Прочетете още

Обява за избор на регистриран одитор


 „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД
 гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net


О Б Я В А
за избор на регистриран одитор


На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.01.2021 г., 

„МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен публикува обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

1.    Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя към 31 декември 2024 г., изготвени по изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Република България /НСС/ /ГФО/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.

2.    Обхват на финансовия одит: Одиторът  следва да поеме ангажимент да извърши независим финансов одит на финансовите отчети за следните две дейности:
Дейност № 1 – Проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен за 2024 г.;
Дейност № 2 – Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата „МБАЛ – Шумен“ АД и „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД за 2024 г.

3.    Информация относно балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране:
3.1.    Балансова стойност на актива на „МБАЛ – Шумен“ АД – 17 284 хиляди лв. към 31.12.2023 г.;
3.2.    Балансова стойност на актива на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД – 147 хиляди лв. към 31.12.2023 г.

4.    Изисквания към кандидатите:
4.1.    Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията, посочени в настоящата обява.
4.2.    Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД в продължение на последните четири поредни години.
4.3.    Правоспособност – кандидатът, както и предложеният от него одитор – ръководител на екипа, трябва да е регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ - „Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети“.
4.4.    Кандидатът по т. 4.3. да има най-малко 5-годишен опит в областта на финансовия одит – дипломиран експерт-счетоводител при ИДЕС в България. Ръководителят на екипа може да бъде съдружник, на трудов договор или договор за управление с кандидата, или да участва като физическо лице.

Прочетете още

Търг с тайно наддаване на гаражна клетка и площи за поставяне на кафеавтомати


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  8/13.12.2023 г.

за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на гаражна клетка и площи за поставяне на вендинг автомати в обекти на „МБАЛ – Шумен” АД

Днес, 13.12.2023 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В. Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и решение № 1 по протокол № 19/08.12.2023 г. на Съвета на директорите, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гаражна клетка и площи за поставяне на вендинг автомати в обекти на „МБАЛ – Шумен“ АД в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

 I. Описание на обектите:

1. Гаражна клетка № 18 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 65,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 30 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № IBAN   BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

2. Един кв. метър на партера на Хирургически блок, вляво от служебния асансьор, за поставяне на вендинг машина за топли напитки
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 220 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 лв.
Размер на депозита – 100 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № IBAN   BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

3. Един кв. метър на партера на Хирургически блок, вдясно от асансьора за пациенти, за поставяне на вендинг машина за студени напитки и храни
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 150 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 лв.
Размер на депозита – 70 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № № IBAN BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Прочетете още

Конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки "ГО" и "Автокаско"


Р Е Ш Е Н И Е
№ 7/14.11.2023 г.


Относно: Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”
На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, 


Р Е Ш И Х :

I. Утвърждавам конкурсната документация за „Избор на лицензиран застраховател за застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, представляваща неразделна част от настоящото решение.

II. Откривам процедура за провеждане на конкурс за „Избор на лицензиран застраховател за застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”

Прочетете още

Решение № 4/22.08.2023г. за продажба на излезли от употреба активи на Профилакториум в КК "Върбица"


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  4/22.08.2023 г.

за продажба чрез търг с тайно наддаване на излезли от употреба активи от Профилакториум в КК „Върбица“ – бивша собственост на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД

Днес, 22.08.2023 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - Изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕИК 127521092, адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с тайно наддаване за продажба на излезли от употреба активи от Профилакториум в КК „Върбица“ – бивша собственост на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД.

Прочетете още

Търг с тайно наддаване за обект в сграда, собственост на МБАЛ - Шумен АД


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  3/25.07.2023 г.
за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на обект в сграда, собственост на „МБАЛ – ШУМЕН” АД

Днес, 25.07.2023 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Костов - Изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕИК 127521092, адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение № 2 по протокол № 11/20.07.2023 г. на Съвета на директорите, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в сграда, собственост на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, находящо се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

I. Описание на обекта:
1. Обект в сграда с идент. № 83510.661.322.39, със светла /директен достъп/ площ от 272,3 кв. метра и площ /вътрешен достъп/ за специализирана дейност 137,00 кв. метра, находяща се  на територията на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 540,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 50 лв.
Размер на депозита – 270 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД,
IBAN BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен, в срок до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
 

Прочетете още

Решение № 2/16.03.2023 г. - Конкурс за избор на застраховател за застраховки "Недвижимо имущество" и "Медицинска


Р Е Ш Е Н И Е
№ 2/16.03.2023 г.
Относно: Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на лицензиран застраховател за
застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, 

Р Е Ш И Х :

I. Утвърждавам конкурсната документация за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“, представляваща неразделна част от настоящото решение.

II. Откривам процедура за провеждане на конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Недвижимо имущество“ и „Медицинска апаратура“.

Прочетете още

Конкурс за избор на регистриран одитор за 2023г.


О Б Я В А
за избор на регистриран одитор


На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.01.2021 г., 

„МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен публикува обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2023 г.

1.  Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя към 31 декември 2023 г., изготвени по изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Република България /НСС/ /ГФО/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.

2. Обхват на финансовия одит:
Одиторът  следва да поеме ангажимент да извърши независим финансов одит на финансовите отчети за следните две дейности:
Дейност № 1 – Проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен за 2023 г.;
Дейност № 2 – Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата „МБАЛ – Шумен“ АД и „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД за 2023 г.

 

Прочетете още