Историческа справка


Здравеопазването в гр.Шумен има традиции от XIX век. Първата болница е създадена през 1837г за нуждите на турските военни поделения (Шуменският гарнизон е един от най-големите в европейската част на съществувалата по това време Отоманска империя). С нейното създаване се поставя началото на организирана медицинска помощ по българските земи. Първата болнична сграда е специално построена и отговаря на тогавашните схващания и изисквания на медицинската култура и практика. В тази сграда, след възстановяване суверенитета на българската държава, през 1879 год. е създадена Шуменската държавна болница.


С развитието на здравеопазването в болницата се създават, хирургично и вътрешно отделение, отделение за болните с кожно-венерически заболявания. Постепенно старата сграда става недостатъчна и през 1947 год. болницата се разполага в комплекс от павилиони на територията на която се намира и днес.
Днес болничния комплекс заема площ от 97 дка. Основните сгради са  "Хирургичен блок" където се намират повечето стационари и лаборатории,
"Терапевтичен блок" където се намират Отделенията по кожни и венерически болести, по фтизиатрия и инфекциозно отделение. В сградата на Детско отделение се намира и отделението по Хемодиализа. В "Терапевтичен блок 2"  са разположени Отделение по Трансфузионна Хематология (кръводарителен център), Ревматологично отделение. Разкрити са 398 легла, на базата на които се извършват основните животоспасяващи и специализирани дейности. Структурирани са Дпешно отделение, Звено за планов прием, Регистратура и други обслужващи звена които позволяват извършването на комплекса от диагностични лечебни дейности свързани с обслужването на пациентите.
В "МБАЛ - Шумен"АД се извършват над 70% от високо специализираните и интензивни медицински дейности в Шуменска област като се обслужва население от 180 хиляди души. В болницата работят 148 лекари.
През 1999г. ”МБАЛ – Шумен” АД беше включена в Националната програма за бъбречна трансплантация като донорска база.Собствеността към настоящия момент е 60,79 % държавно участие и 39,21 % разпределена между 10-те общини в областта.

В "МБАЛ - ШУМЕН" АД е има разкрити 715 щатни длъжности, от които: 148 висш медицински, 19 висш немедицински, 309 медицински специалисти, 136 санитари и 101 друг персонал.
От април 2016 година лечебното заведение работи и на втори адрес в град Нови Пазар ул. Христо Ботев №22 където са ситуирани части от Терапевтично, Неврологично, Педиатрично отделения и Отделението по физикална терапия и рехабилитация. Отделения по образна диагностика и клинична лаборатория.