Здравно - консултативен център за майчино и детско здраве

 

Координатор: Даниелка Иванова Магистър „Управление на Здравните грижи”

Психолог: Милена Михайлова Магистър„Психолог” със специализация по Клинична и консултативна психология

Социален работник: Румяна Николова

Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве е създаден през 2015г, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве.

Осигурява комплексно обслужване на бременни, родилки и деца:

 

  • Информация, подкрепа и предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за родилки и бременни с патология на бременността, недоносени деца, деца до 18г с увреждания и хронични заболявания;
  • Психологическа подкрепа и консултиране;
  • Подкрепа и консултиране от социален работник:
  • Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от:
  • Лекуващ лекар-за пациенти на „МБАЛ-ШУМЕН” АД
  • Общо практикуващ лекар или специалист от извън болничната помощ или друго лечебно заведение

Пациенти или техните законни представители обърнали се самостоятелно към Центъра
 

 Организация на работата в ЗКЦМДЗ

 Координатор

8.00-9.00ч.- ежедневно събиране и анализиране на данни за нуждаещи се от подкрепа в ЗКЦМДЗ.

9.00-12.00ч.- прием и регистрация на обажданията за ползване на услугите на центъра

- анализ на необходимостта и предлагане на консултации с лекар-специалист или психолог
- уговаряне на консултациите и насрочване на ден и час за изпълнението им, ако е необходимо, изготвяне на график за следващи консултации

- обратна връзка с потребителите, съобщаване на датата и часа на консултацията, логистична помощ и подкрепа

- логистична подкрепа при необходимост от лекар-специалист, който не е наличен в областта, обратна връзка

- консултации в Центъра на потърсили сами помощ в ЗКЦ

12.00-12.30ч.- изготвяне на карти за медицинските консултациите за деня

13.00-15.00ч.- медицински консултации, имунопрофилактика Synagis

15.00-16.30ч.- консултиране на родилки в РО

- запознаване с дейността на Центъра и възможността за логистична подкрепа и допълнителни медицински консултации на недоносени деца, родени с ниско тегло
или с асфиксия, деца с вродени заболявания или малформации

- предоставяне на информация на родилки, които не са направили избор на личен лекар за новороденото, за осигуряване на грижи за детето след изписването му

- предоставяне на брошури с информация за Центъра и координати за връзка

 

Клиничен психолог

Осигурява минимум една консултация по време на хоспитализацията на дете с увреждане, хронично заболяване, както и на родителите/настойнниците на децата

Оказва психологическа помощ и мотивация на родителите за активно участие в грижата за недоносеното дете и на децата с хрониччно заболяване и/или увреждане.

Консултира бременни и родилки, хоспитализирани в болницата, по искане на лекуващия екип в клиниката, като при констатиранa необходимост провежда допълнителни консултации

Осигурява психологическа подкрепа на родилки и бременни, вкл. и при риск от изоставяне на дете

Обсъжда с лекуващия лекар проведената/ите консутация/и и констатации, които прилага към ИЗ на пациента

При необходимост предлага да бъдат ангажирани допълнителни специалисти в т.ч психиатри.

 

Контакти: 

Координатор:

Телефон -  054 855 755 вътр. 560

Социален работник:

Телефон - 054 855 755 вътр. 590Психолог:

Телефон - 054 855 755 вътр. 309