З А П О В Е Д

№ В – 24 - 4
гр. Шумен, 03.01.2023 г.

На основание чл. 69, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения, във връзкас чл. 93 ал.1
от Закона за здравето и Глава осма от  Административно-процесуалния кодекс,


Н А Р Е Ж Д А М:  


Определям ред за разглеждане на постъпилите предложения, жалби и сигнали до ръководството на „МБАЛ – Шумен” АД:

І. Определям за организатор по разглеждането на предложенията, жалбите и сигналите г-жа Петинка Петрова – административен секретар/координатор АСБ.

ІІ. Предложенията, жалбите и сигналите може да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща.

ІІІ. Определям време за прием на граждани в кабинета на изпълнителния директор – сряда от 15 до 16 часа. При отсъствие на изпълнителния директор приемът се осъществява от заместник изпълнителния директор.

ІV. Определям следния ред за разглеждане на постъпилите жалби и сигнали:
1.    Писмените жалби се регистрират в деловодството на МБАЛ. При нужда служителите от отдела съдействат на жалбоподателя при изготвяне на жалбата.
2.    Организаторът по разглежданите на жалбите ги докладва на изпълнителния директор и ги разпределя съобразно съответната резолюция.
3.    Анонимни жалби и сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години се оставят без последствие.
4.    Жалби и сигнали, чието решаване не е от компетентността и правомощията на ръководството на МБАЛ, след разглеждане от изпълнителния директор се препращат към компетентния орган, за което организатора писмено уведомява жалбоподателя в 7-дневен срок от постъпването.
5.    Ако уважи жалбата или сигнала, изпълнителният директор разпорежда отстраняване на допуснатото нарушение и определя мерките, срока и начина на изпълнението им.
6.    Вземането на решение става в едномесечен срок от датата на входящия номер на жалбата, регистриран в деловодството.
7.    Организаторът по разглеждане на жалбите:
•    уведомява писмено жалбоподателя в седемдневен срок от вземането на решение относно решението и мотивите за него;
•    комплектова и подрежда в хронологичен ред жалбите, решенията и уведомленията към тях.

V. Сигнали и жалби, подадени повторно по повод въпрос, по който вече има взето решение не се разглеждат, освен ако са във връзка
с некоректно изпълнение на взетото решение по т.6.
В този случай организаторът по разглеждане на жалбите и сигналите връща жалбата на подателя, като съобщава мотива за това.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, както и да се обяви на интернет страницата на лечебното заведение.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Костов/