СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В АЛГОРИТЪМА
НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ И АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА

 

КП № 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

Примка за лигиране еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Накрайник за лигиране еднократен

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и други

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за биопсия през ехоендоскоп

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Индивидуален набор (капсула и аксесоари) за из-вършване на капсулна ентероскопия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Полипектомична примка еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла ендоскопска еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Клипси за ендоскопска хемостаза

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Балон - дилататор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за ПЕГ

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

Сет за лигиране еднократен

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла ендоскопска еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Клипси за ендоскопска хемостаза

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 73 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система /ХБС/, панкреаса и перитонеума

Комплект за ендоскопска резекция при горна ендоскопия еднократен

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балонен екстрактор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Кошница за екстракция

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Пластмасова ендопротеза за панкреаса

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Система за протезиране

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за биопсия през ехоендоскоп

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Набор за термоаблация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Балон дилататор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Водачи за протезиране

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Папилотоми

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за чернодробна биопсия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за алкохолна аблация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сетове за перкутанен дренаж под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за трансгастрална цистостомия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания /цироза/

Консумативи за екстракорпорална депурация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 130 Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

Еднопътни и двупътни канюли и тръбички за траен терапевтичен ефект

НЗОК не заплаща посочените изделия

Импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Трансплантати

НЗОК не заплаща посочените изделия

Вискосубстанция; оцветители

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

Орбитни и клепачни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Вискосубстанции

НЗОК не заплаща посочените изделия

Рибофлавин

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

Носни сплинтове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Биологично тъканно лепило

НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за интубация на слъзни пътища

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балони и катетри за дилатация на синусни отвори

НЗОК не заплаща посочените изделия

ПВА и гелфоам тампонади

НЗОК не заплаща посочените изделия

Изкуствена дура и кост

НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за фиксиращи процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

Носни сплинтове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Биологично тъканно лепило

НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за интубация на слъзни пътища

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балони и катетри за дилатация на синусни отвори

НЗОК не заплаща посочените изделия

ПВА и гелфоам тампонади

НЗОК не заплаща посочените изделия

Изкуствена дура и кост

НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за фиксиращи процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

Носни сплинтове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Биологично тъканно лепило

НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за интубация на слъзни пътища

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балони и катетри за дилатация на синусни отвори

НЗОК не заплаща посочените изделия

ПВА и гелфоам тампонади

НЗОК не заплаща посочените изделия

Изкуствена дура и кост

НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за фиксиращи процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 143 Трансуретрална простатектомия

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна процедура

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочените изделия

Лазерни, електромагнитни и други сонди

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за перкутанна нефростома

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система

Тестикуларни протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Индивидуална игла за биопсия на простатна жлеза

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината

Сет за урологични имплантации

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 151 Реконструктивни операции в урологията

Вземане и обработка на алопластичен материал

НЗОК не заплаща посочените изделия

Пенис - протеза

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочените изделия

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за лапароскопскаи роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

Стентове тип ”JJ”  

НЗОК не заплаща посочените изделия

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

Резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни артроскопски изделия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 160 Нерадикално отстраняване на матката

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 161 Радикално отстраняване на женски полови органи

Консумативи за роботизирана система DaVinciS

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 164 Корекции на тазова /перинеална/ статика и/или на незадържане на урината при жената

Платна за укрепване на тазово дъно

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Ленти за слингови операции

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Колоидални перли за инфилтрация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хранопроводни стентове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Перкутанни гастростомни катетри - PEG

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хранопроводни стентове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Перкутанни гастростомни катетри - PEG

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

 НЗОК не заплаща посоченото изделие

 

КП № 174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

 НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 179 Оперативни процедури върху апендикс

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

Автосъшиватели за хемороидектомия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 182 Оперативни процедури при хернии

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 185 Лапароскопска холицистектомия

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 187 Оперативни процедури върху черен дроб

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

КПП № 189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

Консумативи за ендоваксистема

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 195 Оперативно лечение при остър перитонит

Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоваксистема

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоваксистема

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

Сет за ултразвукова аспирация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Бургия за трепанация с предпазна система   /краниотом/

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Хемостатична матрица

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Невробалонкатетър

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Резорбируема краниопластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за външен ликворен дренаж

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Дуропластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Агресивен борер за високооборотна конзола

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Комплект електроди за невромониторинг

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 210 Периферни и черепномозъчни нерви /екстракраниална част/ - оперативно лечение

Игли за радиочестотна коагулация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Антиадхезивен гел

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

Изкуствени дискове за артропластика

НЗОК не заплаща посочените изделия

Антиадхезивен гел

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Агресивен борер за високооборотна конзола- с различни диаметри

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Заместващо костно вещество при остеосинтеза.

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Шийни и лумбални интервертебрални кейджове

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Дуропластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Хемостатична матрица

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Ендоскопски катетър за еднократна употреба в спиналната хирургия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за ултразвукова аспирация

НЗОК не се заплща посоченото изделие

Игли за радиочестотна коагулация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Комплект електроди за невромониторинг

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Шийни и лумбални интервертебрални кейджове

НЗОК не заплаща посоченото изделие

КП № 215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

Механични ушиватели за бронх

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Механични ушиватели за паренхим

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Механични ушиватели за съдове

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Пластични материали за реконструкция

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Клипси

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Лепила и хемостатични материали

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Плаки за реконструкция на гръдна стена

НЗОК не заплаща посочения консуматив

КП № 217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

КП № 225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

Външни и вътрешни назални сплинтове.

НЗОК не заплаща посочените изделия

КП № 227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

Амбулаторна процедура № 19 Оперативно отстраняване на катаракта

Очна леща и вискосубстанция

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Амбулаторна процедура № 20 Хирургично лечение на глаукома

Импланти

Не се заплащат от НЗОК

Вискосубстанция

Не се заплаща от НЗОК

Амбулаторна процедура № 21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

Интравитреални медикаментозни имплантиАнтиангиогенни препарати

НЗОК не заплаща посочените изделия/препарати

Импланти за слъзни пътища, орбитни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Амбулаторна процедура № 24 Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

Еднократни артроскопски изделия                                  

НЗОК не заплаща посочените изделия