Съвет на директорите

 

Председател на Съвета на директорите:

проф. д-р Лидия Младенова Георгиева
Преподавател в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицински университет – София

Заместник-председател на Съвета на директорите:

Хатидже Доанова Стижарлиева
Главен експерт в Дирекция „Бюджет и финанси“ на Министерство на здравеопазването

Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор:

д-р Димитър Георгиев Костов

Специалност Анестезиология и интензивно лечение

Професионален опит:

  • Директор на РЗИ гр. Шумен
  • Управител на ДКЦ I - Шумен

 

Ръководен екип

Д-р Недко Пламенов Тодоров - заместник директор
Специалност хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт

Професионален опит:

  • Директор на"МБАЛ Шумен" АД
  • Началник Спешно отделение

Красимира Георгиева Петрова – Главен счетоводител

Магистър по икономика, специалност “Статистика и иконометрия” – Икономически университет – Варна, 1996 г. Професионален опит като счетоводител и главен счетоводител в Общинска болница – Шумен, Областна инспекция по труда – Шумен и “МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен.

Румяна Миткова Желязкова - Главна медицинска сестра

Магистър по Управление на здравни грижи. Професионален опит като старша медицинска сестра в Първа хирургия на МБАЛ Шумен АД. Завършени квалификационни курсове по Здравен мениджмънт; Управление, организация и финансиране на болничната помощ; Превенция и контрол на ВБИ и др.