• Home
 • Кариери

Конкурс за избор на управител на „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД


 „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД
           гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, чл. 37, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и чл. 5, ал. 1 от Вътрешни правила за провеждане на конкурс за член на орган за управление и контрол – управител на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД, публично предприятие по Закона за публичните предприятия, дъщерно дружество на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети с решение № 1 на Съвета на директорите на „МБАЛ – Шумен“ АД по протокол № 10/23.04.2024 г., и заповед № 148/16.05.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД,

„Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД – гр. Шумен, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД, обявява провеждането на конкурс за избор на управител на „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД, ЕИК 127559673, при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:
До участие в конкурса се допуска лице, което отговаря на следните изисквания:
1. Да бъде български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, който:
 1. има завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
 2. има придобита специалност в системата на здравеопазването;
 2. има най-малко 5 години професионален опит;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не e осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 
5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
 6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 9. не заема публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие; 
13. може да отделя достатъчно време за изпълнение на възложените му задължения;
14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт на дружеството.
Забраните по т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Прочетете още

Предложение на места за специализанти, финансирани от държавата


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

НА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявяваме предложението на „МБАЛ – Шумен“ АД за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:
 

Специалност

Брой места

Акушерство и гинекология

1

Анестезиология и интензивно лечение

2

Инфекциозни болести

1

Кардиология

1

Неонатология

1

Нервни болести

1

Нефрология

1

Образна диагностика

1

Пневмология и фтизиатрия

1

Ревматология

1

Хирургия

2

Педиатрия

1

Физикална и рехабилитационна медицина

1

Обща и клинична патология

1

Лицата, които биха желали да кандидатстват за обявените места, следва да заявят това писмено в „МБАЛ – Шумен“ АД,отдел „Управление на човешките ресурси“
на 3 етаж на Терапевтичен блок, в срок до 10 април 2024 г.
За допълнителна информация – отдел УЧР, тел. 855 755, вътр. 205


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
/д-р Димитър Костов/

Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


”Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД
гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755  тел./факс 054/ 800 751 e-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването /Наредбата/, „МБАЛ – Шумен“ АД

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- Лекар, специализант по Гастроентерология – 1
- Лекар, специализант по Педиатрия – 1
- Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина – 1
- Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина – 1  по чл. 13, ал. 1 от Наредбата – за обучение на служител на друго лечебно заведение 

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


”Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД
                гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755  тел./факс 054/ 800 751 e-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

    На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във връзка със заповед № РД-19-1/09.01.2024 г. на министъра на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите на места, финансирани от държавата:

- Лекар, специализант по Акушерство и гинекология – 1 
- Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 2 
- Лекар, специализант по Инфекциозни болести – 1 
- Лекар, специализант по Кардиология – 1 
- Лекар, специализант по Кожни и венерически болести – 1 
- Лекар, специализант по Неонатология – 1 
- Лекар, специализант по Нервни болести – 1 
- Лекар, специализант по Нефрология – 1 
- Лекар, специализант по Образна диагностика – 1 
- Лекар, специализант по Очни болести – 1 
- Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1 
- Лекар, специализант по Ревматология – 1 
- Лекар, специализант по Хирургия – 2 

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


 ”Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД
                гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755  тел./факс 054/ 800 751

    На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването /Наредбата/, „МБАЛ – Шумен“ АД

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- Лекар, специализант по Педиатрия – 1
- Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1
- Лекар, специализант по Хирургия – 1
- Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 1
- Лекар, специализант по Нервни болести – 1 
- Лекар, специализант по Нефрология – 1
- Лекар, специализант по Акушерство и гинекология – 1
- Лекар, специализант по Инфекциозни болести – 1
- Лекар, специализант по Кардиология – 1
- Лекар, специализант по Клинична микробиология – 1
- Лекар, специализант по Обща и клинична патология – 1 
- Лекар, специализант по Образна диагностика – 2

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ – Шумен“ АД

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- Лекар, специализант по Очни болести – 1
- Лекар, специализант по Кожни и венерически болести – 1
- Лекар, специализант по Кожни и венерически болести – 1, по чл. 13, ал. 1 от Наредбата – за обучение на служител на друго лечебно заведение 
- Лекар, специализант по Педиатрия – 1
- Лекар, специализант по Обща и клинична патология – 1
 

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във връзка със заповед № РД-19-5/02.08.2023 г.
на министъра на здравеопазването,
“Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите на места, финансирани от държавата:

- Лекар, специализант по Акушерство и гинекология – 1 
- Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 1 
- Лекар, специализант по Инфекциозни болести – 1 
- Лекар, специализант по Кардиология – 1 
- Лекар, специализант по Неонатология – 1 
- Лекар, специализант по Нервни болести – 1
- Лекар, специализант по Нефрология – 1
- Лекар, специализант по Образна диагностика – 1
- Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1
- Лекар, специализант по Ревматология – 1
- Лекар, специализант по Хирургия – 2

 

Прочетете още

Предложение за места за специализанти, финансирани от държавата


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

НА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявяваме предложението на „МБАЛ – Шумен“ АД за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:

 • Акушерство и гинекология    1
 • Анестезиология и интензивно лечение    2
 • Инфекциозни болести    1
 • Кардиология    1
 • Неонатология    1
 • Нервни болести    1
 • Нефрология    1
 • Образна диагностика    1
 • Пневмология и фтизиатрия    1
 • Ревматология    1
 • Хирургия    2
 • Кожни и венерически болести    1
 • Очни болести    1

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности - специализанти


На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването, „МБАЛ – Шумен“ АД

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- Лекар, специализант по Нервни болести – 1 бр.
- Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1 бр.

ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

Прочетете още

Предложение на места за специализанти, финансирани от държавата


На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявяваме предложението
на „МБАЛ – Шумен“ АД за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на
срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:

Прочетете още