• Home
  • Консултативно - диагностично обслужване

Болнична аптека


Управител: Маг.фарм. Татяна Петрова

Болнична аптека е разположена в отделна самостоятелна сграда. Разполага с всички необходими помещения по изискванията съгласно Наредба № 8 от 23.06.2000 г.
Аптеката е заведение със здравеопазни функции, в което се извършват дейности по снабдяване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на информация и консултация, отпускане по лекарско предписание разрешените за употреба в страната лекарствени средства за профилактика, диагностика и лечение и други продукти и предмети за опазване и подобряване на здравето.
Обслужва всички отделения в “МБАЛ-гр.Шумен” АД, както  и “Медицински център–МБАЛ – Шумен” ЕООД.
Приготвят се стерилни и дезинфекционни разтвори, дестилирана вода и екстемпорални лекарствени форми.
Осигуряват се всички лекарства безотказно за личния комфорт на нашите пациенти.

Прочетете още

Кабинети за планов прием


Плановия прием се осъществява през два кабинета – Хирургичен и Терапевтичен разположени на партерен етаж на „Хирургически блок“
в непосредствена близост до Регистратура.

Приемащ лекар е д-р Албена Бозаджиева – Специалист по Вътрешни Болести

Работно време на кабинетите

  • Понеделник:  от 7:30 до 19:30 ч.
  • Вторник:  от 7:30 до 19:30 ч.
  • Среда:  от 7:30 до 19:30 ч.
  • Четвъртък:  от 7:30 до 19:30 ч.
  • Петък: от 7:30 до 19:30 ч.
  • Неделя: от 9:00 до 12:00 ч.

Отделение по съдебна медицина


Началник отделение: д-р Владимир Петков Владов
Специалност: Съдебна медицина и Патологоанатомия


Отделение “Съдебна медицина” е с насоченост към научно-практическо изследване със заключение по въпроси от медико-биологичен характер. Ориентирано е към стоящите проблеми на обществото по опазване здравето и живота на човека, като биологична и социална стойност, от които зависи обществената значимост на индивида. Съдебната медицина е връзката между Правосъдието и хуманната медицина. Обогатява другите медицински специалности в борбата със социално значимите заболявания.

Прочетете още