• Home
  • Консултативно - диагностично обслужване

Болнична аптека


Управител: Маг.фарм. Татяна Петрова

Болнична аптека е разположена в отделна самостоятелна сграда. Разполага с всички необходими помещения по изискванията съгласно Наредба № 8 от 23.06.2000 г.
Аптеката е заведение със здравеопазни функции, в което се извършват дейности по снабдяване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на информация и консултация, отпускане по лекарско предписание разрешените за употреба в страната лекарствени средства за профилактика, диагностика и лечение и други продукти и предмети за опазване и подобряване на здравето.
Обслужва всички отделения в “МБАЛ-гр.Шумен” АД, както  и “Медицински център–МБАЛ – Шумен” ЕООД.
Приготвят се стерилни и дезинфекционни разтвори, дестилирана вода и екстемпорални лекарствени форми.
Осигуряват се всички лекарства безотказно за личния комфорт на нашите пациенти.

Прочетете още

Отделение по образна диагностика


В отделението разполагаме с добре поддържана апаратура и много добри специалисти в областта на рентгеновата и ехографска диагностика. Това е предпоставка за получаване на качествени диагностични образи при възможно най-малко лъчево натоварване на пациентите
Работи се съобразно световните норми на облъчване при рентгеновите изследвания!

Освен в Шумен, отделението работи и на адрес гр. Нови Пазар ул. Христо Ботев №22 където се извършват конвенционални рентгенови и ултразвукови изследвания както и компютърна аксиална томография (скенер)

Медицинска апаратура:

Прочетете още

Кабинети за планов прием


Плановия прием се осъществява през два кабинета – Хирургичен и Терапевтичен разположени на партерен етаж на „Хирургически блок“
в непосредствена близост до Регистратура.

Приемащ лекар е д-р Албена Бозаджиева – Специалист по Вътрешни Болести

Работно време на кабинетите

  • Понеделник:  от 7:30 до 19:30 ч.
  • Вторник:  от 7:30 до 19:30 ч.
  • Среда:  от 7:30 до 19:30 ч.
  • Четвъртък:  от 7:30 до 19:30 ч.
  • Петък: от 7:30 до 19:30 ч.
  • Неделя: от 9:00 до 12:00 ч.

Спешно отделение


Началник отделение: д-р Петко Загорчев, Специалист по Анестезиология и Реанимация, Токсикология,
Магистър по здравен мениджмънт и допълнителна квалификация по Хомеопатия


Отделението е разположено на партерния етаж в главния корпус на болницата с непосредствен достъп на транспортни средства
и възможности за комуникация с болничните диагностични и лечебни структури.

Спешно отделение разполага с противошокова зала, залаза диагностично уточняване и ортопедо-травматологични обработки, манипулационна, изолатор за пациенти с инфекциозни заболявания. Противошокова зала е оборудвана с всичко необходимо за реанимацията на – 6 броя противошокови легла, 6 монитора за следене на основни жизнени показатели, 2 дефибрилатора, 10 перфузора, централна кислородна и аспирационна вентилация

Прочетете още

Отделение по обща и клинична патоанатомия


Началник отделение: д-р Златко Атанасов Златев - патолог

"Патологията е в основата на всички медицински познания"
проф. К.
Рокитански

Здравейте,
Ако, съдбата Ви срещне с Нас, екипът на патологоанатомично отделение ще направи необходимото да улесни
Вашия лекар при интерпретацията на патологичните процеси и заболявания.
МЕДИЦИНСКИ ЕКИП:

Прочетете още

Отделение по съдебна медицина


Началник отделение: д-р Владимир Петков Владов
Специалност: Съдебна медицина и Патологоанатомия


Отделение “Съдебна медицина” е с насоченост към научно-практическо изследване със заключение по въпроси от медико-биологичен характер. Ориентирано е към стоящите проблеми на обществото по опазване здравето и живота на човека, като биологична и социална стойност, от които зависи обществената значимост на индивида. Съдебната медицина е връзката между Правосъдието и хуманната медицина. Обогатява другите медицински специалности в борбата със социално значимите заболявания.

Прочетете още

Отделение по транфузионна хематология


Началник отделение: д-р София Жираир Димова - Хематология

Основната задача на нашето отделение е осигуряването на безопасна кръв за пациентите на “МБАЛ-Шумен” АД и
всички останали здравни заведения на територията на Шуменска област, като се спазват принципите за доброволност
и безвъзмездност при даряването на кръв и защита правата на донорите и реципиентите.

Контакти: 800 924

 

Прочетете още

ТЕЛК


Председател на Обща ТЕЛК - Шумен
Д-р Валентина Димитрова Манолова-неврологДа се разширят програмите за социална адаптация и интеграция на хората с намалена работоспособност.
За по-качествен живот на хората с увреждания!Контакти: 054 800 740
Моб.Телефон: 0882 505 388

Прочетете още

Отделение по хемодиализа


Началник отделение:Д-р Тодор Манев - вътрешни болести

Отделението за хемодиализа при “МБАЛ-Шумен” АД е разположено в модерно отремонтирана просторна база и разполага с възможности за провеждане на съвременно лечение на острата и терминална ХБН.
Мисията на отделението е “Живот с хемодиализа” – да върнем радостта от живота на болните, страдащи от терминална ХБН.
Екипът му работи в интерес на пациентите.

За удобството и комфорта на нашите пациенти са инсталирани телевизионни приемници с 200 програми и безплатен Wi-Fi интернет.

Контакти: 855 755 /260, 346, 268/


Медицинска апаратура:

Прочетете още

Микробиологична лаборатория


Началник: Д-р Емилия Илиева Бозова
Специалност Микробиология /1990г./


Микробиологична лаборатория на “МБАЛ- Шумен“ АД e медико-диагностична лаборатория  за клинична микробиологична диагностика. Разположена е на ІІ етаж на Терапевтичния блок, източното крило. С опит и традиции в организацията и диагностиката , с висококвалифициран персонал, апаратура и консумативи за широк кръг изследвания, Микробиологична лаборатория цели високо качество на диагностиката, работейки според правилата на добрата лабораторна практика. Лабораторията изпълнява стандарт за второ ниво на компетентност към ЛЗ за болнична помощ и стандарт за лаборатория по туберкулоза средно ниво. Защитила е сертификати с отлична оценка от Външен контрол по микробиология за цикли от 1999г. и вирусология от 2018г. до 2021г. включително, осъществяван от Микробиологичен отдел на НЦЗПБ - София. Участва в Международна програма EARSS - Европейска система за наблюдение на инвазивни патогени и антибиотичната им резистентност” и защитава ежегодно Международен сертификат. От началото на 2021г. лабораторията обособи и оборудва сектор и въведе PCR- диагностика, като получи лиценз за извършване на „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19”.

Прочетете още