Конкурс за заемане на длъжности


КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

”Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД

гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755 тел./факс 054/ 800 751 e-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- „Лекар, специализант по Кардиология” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нефрология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Хирургия” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Нервни болести” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Гастроентерология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Неонатология” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение” – за 3 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Педиатрия” – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Ортопедия и травматология“ – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Урология“ – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Образна диагностика“ – за 2 щатни бройки;

- „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – за 1 щатна бройка;

- „Лекар, специализант по Обща и клинична патология“ – за 1 щатна бройка.

ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

Краен срок за подаване на документи: 17 януари 2022 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”
За справки: отдел УЧРСДО 
Телефони: централа 855755, вътр. 205