Търг с тайно наддаване за обект в сграда, собственост на МБАЛ - Шумен АД


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  3/25.07.2023 г.
за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на обект в сграда, собственост на „МБАЛ – ШУМЕН” АД

Днес, 25.07.2023 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Костов - Изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕИК 127521092, адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение № 2 по протокол № 11/20.07.2023 г. на Съвета на директорите, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в сграда, собственост на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, находящо се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

I. Описание на обекта:
1. Обект в сграда с идент. № 83510.661.322.39, със светла /директен достъп/ площ от 272,3 кв. метра и площ /вътрешен достъп/ за специализирана дейност 137,00 кв. метра, находяща се  на територията на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63

Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 540,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 50 лв.
Размер на депозита – 270 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД,
IBAN BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен, в срок до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
 

II. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито заседание на комисията за провеждане на търга.

III.  Срок на наемните отношения – 3 години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия търга участник.

IV. Дата на провеждане на търга – 10 август 2023 г.
Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД на втори етаж на Терапевтичен блок. 
Час на провеждане на търга – 13:00 часа.

V. Общи условия:
5.1. Условия за оглед на обекта:
Огледът на обекта се осъществява всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в срок включително до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, тел. 0888 465832 – Станислав Семов.

5.2 Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем. Върху месечната наемна цена, предложена от спечелилия търга участник се начислява ДДС.

5.3. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване:
Тръжната документация за обекта се закупува от деловодството на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, на адрес: гр. Шумен 9700, ул. ”Васил Априлов” № 63 – Хирургически блок – партер,  на цена 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка IBAN BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

5.4. Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
Заявлениeто за участие се подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, на адрес: гр. Шумен 9700, ул. ”Васил Априлов” № 63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга. 
Освен заявлението за участие в плика се прилагат:
- нотариално заверено пълномощно от титуляря или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник;
-  документ за закупена тръжна документация;
- документ за внесен депозит;
- малък запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение на участника;
- декларация, че участникът не е длъжник по договор с „МБАЛ – ШУМЕН“ АД;
- декларация, че участникът е съгласен с условията на проектодоговора за наем.

5.5 Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.
В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове, проверява дали са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на подадените документи. В случай, че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжната документация, комисията отстранява от участие нередовния кандидат.
Ценовите предложения се подписват от всеки член на комисията по търга.

5.6. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие за обекта. 

5.7. Когато за обекта няма подадено нито едно заявление за участие, това се отразява в протокола на комисията, въз основа на което се определя провеждането на нов търг.

5.8. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока месечна наемна цена без ДДС.
5.9. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпката на наддаване, посочена за обекта в т. I от настоящото решение.

5.10. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя  в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение по вина на спечелилия участник, депозитът му се задържа и се определя провеждането на нов търг за съответния обект.

5.11. Депозитите на неспечелилите участници се връщат в 14-дневен срок от подаване на заявление от съответния участник с указване как да му бъде върнат депозита. Депозитът на спечелилия търга и сключил договор за наем в срока участник се задържа, като се прихваща от наемната цена.

5.12. Спечелилият търга участник заплаща стойността за изготвянето на експертна оценка от лицензиран независим оценител, въз основа на която е определена началната месечна наемна цена за обекта, предмет на настоящия търг. Стойността на изготвената оценка е в размер на 200 лв.

VI. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга.

Настоящото решение да се обяви на интернет страниците на Агенцията за публичните предприятия и контрол и на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД най-малко
14 дни преди провеждането на търга.
            
                
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Костов/

Документи, свързани с текущото обявление:

Заявление - Образец

Ценово Предложение - Образец

Декларация длъжник

Декларация Проектодоговор

Проектодоговор

Решение No3 от 25.07.2023

Оценка