Решение № 4/22.08.2023г. за продажба на излезли от употреба активи на Профилакториум в КК "Върбица"


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  4/22.08.2023 г.

за продажба чрез търг с тайно наддаване на излезли от употреба активи от Профилакториум в КК „Върбица“ – бивша собственост на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД

Днес, 22.08.2023 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - Изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕИК 127521092, адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с тайно наддаване за продажба на излезли от употреба активи от Профилакториум в КК „Върбица“ – бивша собственост на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД.

I. Описание на обектите:

1. Дизелов агрегат АД 30, инв. № 001005
Начална тръжна стойност, определена от лицензиран оценител – 600 лв. с вкл. ДДС.
Стъпка на наддаване – 40 лв.
Размер на депозита – 100 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД № BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

2. Дизелов агрегат АД 30, инв. № 006790
Начална тръжна стойност, определена от лицензиран оценител – 550 лв. с вкл. ДДС.
Стъпка на наддаване – 40 лв.
Размер на депозита – 100 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД № BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

3. Цистерна нафта 9 м3, инв. № 002404
Начална тръжна стойност, определена от лицензиран оценител – 480 лв. с вкл. ДДС
Стъпка на наддаване – 30 лв.
Размер на депозита – 100 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

4. Цистерна нафта 9 м3, инв. № 002410
Начална тръжна стойност, определена от лицензиран оценител – 480 лв. с вкл. ДДС
Стъпка на наддаване – 30 лв.
Размер на депозита – 100 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД № BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.


5. Горелки – 3 бр.
Начална тръжна стойност, определена от лицензиран оценител – 180 лв. с вкл. ДДС
Стъпка на наддаване – 15 лв.
Размер на депозита – 50 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД № BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

II. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито заседание на комисията за провеждане на търга.

III.  Дата, място и час на провеждане на търга:
Дата на провеждане на търга – 08 септември 2023 г.
Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, находяща се на втори етаж на
Терапевтичен блок, на адрес: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов“ № 63.
Час на провеждане на търга – 13,00 часа

IV. Общи условия:
4.1. Начин и срок на плащане на цената:
4.1.1. Крайната цена по сделката е най-високата предложена цена с включен ДДС за всеки от обектите. Размерът на депозита на участника се прихваща от крайната достигната цена за съответния обект. 
4.1.2. Участникът спечелил търга за съответния обект, внася предложената цена /след прихващане на внесения депозит/ в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването му, че е спечелил търга, в лева, по посочената сметка на дружеството:
Банка: Търговска банка Д АД - Шумен
IBAN BG05DEMI92401000307245
BIC DEMIBGSF
4.2. Ред за закупуване/получаване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване: 
Тръжната документация за всеки един обект се закупува от деловодството на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, на адрес: гр. Шумен 9700, ул. ”Васил Априлов” № 63 – Хирургически блок – партер, на цена 10 /десет/ лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
4.3. Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
4.4. Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД на адрес:
гр. Шумен 9700, ул. ”Васил Априлов” № 63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга, за който се подава заявление. 
Ако участник желае да участва за няколко обекта, той подава за всеки един от тях поотделно заявление и придружаващите го документи в отделни запечатани непрозрачни пликове.
Освен заявлението за участие в плика се прилага:
- нотариално заверено пълномощно от титуляря или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник;
-  документ за закупена тръжна документация;
- документ за внесен депозит;
- малък запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение на участника;
- декларация за  съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни. 
4.5. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.
4.6. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове, проверява дали са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на подадените документи. В случай, че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжната документация, комисията отстранява от участие нередовния кандидат.
Ценовите предложения се подписват от всеки член на комисията по търга.
4.7. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие за даден обект. 

4.8. Когато за даден обект няма подадено нито едно заявление за участие, това се отразява в протокола на комисията, въз основа на което се определя провеждането на нов търг.

4.9. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока цена с вкл. ДДС за обекта, за който участва.

4.10. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване, посочена за всеки един от обектите в т. I от настоящото решение.

4.11. Спечелилият търга участник е длъжен да плати цената за съответния обект /след прихващане на внесения депозит/ в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от уведомяването му, че е спечелил търга. 

* При неизпълнение на това задължение в срок по вина на спечелилия участник, депозитът му се усвоява от продавача и се определя провеждането на нов търг за съответния обект.
4.12. Депозитите на неспечелилите участници се връщат в 14-дневен срок от подаване на заявление от съответния участник с указване как да му бъде върнат депозита. Депозитът на спечелилия търга участник се задържа, като се прихваща от крайната достигната при провеждане на търга цена.

V. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга, която включва:
- настоящото Решение;
- условия за провеждане на търга и образци на документи.

Настоящото решение да се обяви на интернет страниците  на  Агенцията за публичните предприятия и контрол и на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД най-малко 14 дни преди провеждането на търга.

Документи, свързани с текущото обявление:

Оценка


Образци

Решение

Тръжна документация