Решение за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на сграда - "Кухня", собственост на МБАЛ-Шумен АД


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  3/22.04.2024 г.

за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на обект в сграда, собственост на „МБАЛ – ШУМЕН” АД

Днес, 22.04.2024 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Костов - Изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕИК 127521092, адрес: гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и решение № 2 по протокол № 9/16.04.2024 г. на Съвета на директорите, откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения в приземния етаж на сграда „Кухня“ с ид. № 83510.661.322.69, с площ от 111,80 кв. м, състоящи се от подход, основно помещение, коридор и стая, собственост на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, находящи се на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.

I. Описание на обекта:
1. Помещения в приземния етаж на  сграда „Кухня“ с ид. № 83510.661.322.69, с обща площ от 111,80 кв. м, състоящи се от подход, основно помещение, коридор и стая, собственост на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, находящи се на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 300,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 20 лв.
Размер на депозита – 100 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, № IBAN BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен, в срок до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
 

II. Вид на търга – с явно наддаване, при открито заседание на комисията за провеждане на търга.

III.  Срок на наемните отношения – 3 години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия търга участник.

IV. Дата на провеждане на търга – 09 май 2024 г.
4.1. Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД на втори етаж на Терапевтичен блок. 
4.2. Час на провеждане на търга – 13:00 часа.

V. Общи условия:
5.1. Условия за оглед на обекта:
Огледът на обекта се осъществява всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в срок включително до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, тел. 0888 465832 – Станислав Семов.
5.2. Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем. Върху месечната наемна цена, предложена от спечелилия търга участник се начислява ДДС.
5.3. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване:
5.3.1. Тръжната документация за обекта се закупува от деловодството на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, на адрес: гр. Шумен 9700, ул. ”Васил Априлов” № 63 – Хирургически блок – партер,  на цена 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка IBAN BG05DEMI92401000307245, Търговска банка Д АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
5.4. Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
5.4.1. Заявлениeто за участие се подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, на адрес: гр. Шумен 9700, ул. ”Васил Априлов” № 63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга. 
5.4.2. Освен заявлението за участие в плика се прилагат:
- нотариално заверено пълномощно от титуляря или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник;
-  документ за закупена тръжна документация;
- документ за внесен депозит;
- декларация, че участникът не е длъжник по договор с „МБАЛ – ШУМЕН“ АД;
- декларация, че участникът е съгласен с условията на проектодоговора за наем.

VI. Правила за провеждане на търг с явно наддаване:
6.1. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.
6.2. В часа на провеждането на търга председателят обявява предмета на търга, началната цена, от която започва наддаването, и стъпка за наддаване.  
6.3. Регистрирането на участниците в търга се извършва от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга. В случай на отказ от участие в търга след регистрацията внесеният депозит не се връща на участника.
6.4. След регистрацията комисията преглежда заявленията по реда на тяхното постъпване и се запознава с редовността на подадените документи. В случай че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжната документация, комисията отстранява от участие нередовния кандидат.
6.5. В случай че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 
6.6. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие за обекта. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
6.7. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. 
6.8. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.
6.9. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че тя е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга.
6.10. В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга не се възстановяват. 
6.11. За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата месечна наемна цена. Върху месечната наемна цена по договора се начислява ДДС.
6.12. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение по вина на спечелилия участник, депозитът му се задържа и се определя провеждането на нов търг за съответния обект.
6.13. Депозитите на неспечелилите участници се връщат в 14-дневен срок от подаване на заявление от съответния участник с указване как да му бъде върнат депозита. Депозитът на спечелилия търга и сключил договор за наем в срока участник се задържа, като се прихваща от наемната цена.
6.14. Спечелилият търга участник заплаща стойността за изготвянето на експертна оценка от лицензиран независим оценител, въз основа на която е определена началната месечна наемна цена за обекта, предмет на настоящия търг. Стойността на изготвената оценка е в размер на 120 лв.
VII. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга.

Настоящото решение да се обяви на интернет страниците на Агенцията за публичните предприятия и контрол и на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД най-малко 14 дни преди провеждането на търга.
                    
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:….
/д-р Димитър Костов/


Документи свързани с текущото обявление

Декларация - длъжник

Декларация - проектодоговор

Заявление - образец

Оценка

Проектодоговор

Решение No3