Предложение за места за специализанти, финансирани от държавата


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

НА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявяваме предложението на „МБАЛ – Шумен“ АД за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:

 • Акушерство и гинекология    1
 • Анестезиология и интензивно лечение    2
 • Инфекциозни болести    1
 • Кардиология    1
 • Неонатология    1
 • Нервни болести    1
 • Нефрология    1
 • Образна диагностика    1
 • Пневмология и фтизиатрия    1
 • Ревматология    1
 • Хирургия    2
 • Кожни и венерически болести    1
 • Очни болести    1

Лицата, които биха желали да кандидатстват за обявените места, следва да заявят това писмено в
„МБАЛ – Шумен“ АД, отдел „Управление на човешките ресурси“ – 3 етаж на Терапевтичен блок, в срок до 10 септемвнри 2023 г.

За допълнителна информация – отдел УЧР, тел. 855 755, вътр. 205