Предложение на места за специализанти, финансирани от държавата


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

НА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявяваме предложението на „МБАЛ – Шумен“ АД за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:
 

Специалност

Брой места

Акушерство и гинекология

1

Анестезиология и интензивно лечение

2

Инфекциозни болести

1

Кардиология

1

Неонатология

1

Нервни болести

1

Нефрология

1

Образна диагностика

1

Пневмология и фтизиатрия

1

Ревматология

1

Хирургия

2

Педиатрия

1

Физикална и рехабилитационна медицина

1

Обща и клинична патология

1

Лицата, които биха желали да кандидатстват за обявените места, следва да заявят това писмено в „МБАЛ – Шумен“ АД,отдел „Управление на човешките ресурси“
на 3 етаж на Терапевтичен блок, в срок до 10 април 2024 г.
За допълнителна информация – отдел УЧР, тел. 855 755, вътр. 205


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
/д-р Димитър Костов/