Обява за избор на регистриран одитор за 2022г.


„МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен публикува обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2022 г.

На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.01.2021 г.,

Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя към 31 декември 2022 г., изготвени по изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Република България /НСС/ /ГФО/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.

Обхват на финансовия одит: Одиторът  следва да поеме ангажимент да извърши независим финансов одит на финансовите отчети за следните две дейности:

Дейност № 1 – Проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен за 2022 г.;
Дейност № 2 – Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата „МБАЛ – Шумен“ АД и „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД за 2022 г.

Информация относно балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране:

Балансова стойност на актива на „МБАЛ – Шумен“ АД - 13 453 хиляди лв. към 31.12.2021 г.;
Балансова стойност на актива на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД – 150 хиляди лв. към 31.12.2021 г.

Изисквания към кандидатите:

Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията, посочени в настоящата обява.

Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД в продължение на последните четири поредни години.

Правоспособност – кандидатът, както и предложеният от него одитор – ръководител на екипа, трябва да е регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ - „Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети“.

Кандидатът по т. 4.3. да има най-малко 5-годишен опит в областта на финансовия одит – дипломиран експерт-счетоводител при ИДЕС в България. Ръководителят на екипа може да бъде съдружник, на трудов договор или договор за управление с кандидата, или да участва като физическо лице.

Срокове на изпълнение:

До 15.04.2023 г. - за годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен;
До 30.04.2023 г. – за консолидирания годишен финансов отчет.

Максимално допустима стойност на услугата /за двете дейности/ - 10 700 лв. без ДДС.

Срок на валидност на офертата: 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

Критерии и методика за оценка на офертите:

Оценяването на офиртите, отговарящи на обявените условия ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на следните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

 

Показател – П  - наименование

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

1

2

3

Предложена цена – П 1

40 %  /0,40/

40

Доказан опит – П 2

50 %  /0,50/

50

Срок за извършване на услугата  - П 3

10 %  /0,10/

10

 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, изразени като процент от комплексната оценка /до 100 %/; в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки.

Общата комплексна оценка /КО/ за всяка оферта се определя, като първоначално се изчислят присъдените точки по всеки от трите показателя и се умножат по коефициента на относително тегло на всеки показател. След това се пристъпва към определяне на комплексната оценка, изчислена по формулата:

КО = П 1 + П 2 + П 3

За икономически най-изгодна оферта се према офертата, получила най-висока комплексна оценка.
Участникът, предложил икономически най-изгодна оферта, ще бъде класиран на първо място.

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

Показател 1 – Предложена цена – П 1, с максимален брой точки 40 и относително тегло в комплексната оценка 0,40.

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

                                    С min

            П 1 = 40 х -------------, където

                                    C n

0,40 е относителното тегло на показателя в комплексната оценка;

С min е най-ниската предложена цена;

С n е цената на участника.

Показател 2 – Доказан опит – П 2, с максимален брой точки 50 и относително тегло в комплексната оценка 0,50.

Оценката на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:

Изпълнени услуги: 
Успешно изпълнениуслуги по одит и заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

Изпълнени услуги

Брой успешно
изпълнени услуги

Брой точки,
които участникът
получава

Успешно изпълнени
услуги по одит и
заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

За 2 бр. и повече успешно
 изпълнени услуги по одит
 и заверка на ГФО на
 предприятие в системата на здравеопазването

 

 

50

 

За 1 бр. успешно изпълнени
услуги по одит и заверка
на ГФО на предприятие
 в системата на здравеопазването

 

 

20

 

За 10 и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

 

 

10

 

За от 4 до 9 успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

 

 

5

 

За до 3 бр. успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването
0


Показател № 3 Срок за извършване на услугата – П 3, с максимален брой точки 10 и относително тегло в комплексната оценка 0,10.Оценяването в тази част се извършва по следния начин: участникът получава точки или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването, или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на други контрагенти – предприятия извън системата на здравеопазването.
Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

Максимален брой точки получава офертата на кандидат, предложил най-кратък срок за проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД и годишен консолидиран финансов отчет на групата.

Офертата на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:

 

Срок за извършване на услугата – П 3

Предложен срок

Брой точки, които участникът получава

 

Срок за заверка на ГФО

 

До 15 дни от представяне на ГФО

10

 

 

До 30 дни от представяне на ГФО

1

 

 Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните  от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

Указания за подготовка на офертата:

Кандидатът подготвя и представя оферта по образец, съгласно настоящата обява. Офертата трябва да съответства напълно на изискванията, посочени в обявата и да се отнася до пълния обем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на офертата е задължителен за кандидатите.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от кандидата, или от упълномощен от него представител, или по пощата, по куриер  - в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63.

Върху плика се посочва, че е оферта за регистриран одитор, както и имената на кандидата физическо лице, адрес или наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефон и по възможност факс или електронен адрес.

Съдържание на офертата:

В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:

Оферта по образец – оригинал, изготвя се по приложения Образец № 1 и се подписва от кандидата.

Декларация във връзка с критериите за подбор – изготвя се по приложения образец – Приложение № 2, към която се прилагат:

Декларация във връзка с показателя „Доказан опит“ – изготвя се по приложения образец Приложение № 3,

Срок за подаване на оферти:

Всеки кандидат може да подаде оферта до 16,00 часа на 21 март 2022 г. в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63. 

Оценка на офертите и класиране на кандидатите:
Оценката на офертите и класирането на кандидатите ще бъде извършено от комисия, определена от изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД, след изтичане на срока за подаване на оферти.


Изтегляне - Образци Одитор