Обява за избор на регистриран одитор


 „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД
 гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net


О Б Я В А
за избор на регистриран одитор


На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.01.2021 г., 

„МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен публикува обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

1.    Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя към 31 декември 2024 г., изготвени по изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Република България /НСС/ /ГФО/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.

2.    Обхват на финансовия одит: Одиторът  следва да поеме ангажимент да извърши независим финансов одит на финансовите отчети за следните две дейности:
Дейност № 1 – Проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен за 2024 г.;
Дейност № 2 – Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата „МБАЛ – Шумен“ АД и „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД за 2024 г.

3.    Информация относно балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране:
3.1.    Балансова стойност на актива на „МБАЛ – Шумен“ АД – 17 284 хиляди лв. към 31.12.2023 г.;
3.2.    Балансова стойност на актива на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД – 147 хиляди лв. към 31.12.2023 г.

4.    Изисквания към кандидатите:
4.1.    Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията, посочени в настоящата обява.
4.2.    Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД в продължение на последните четири поредни години.
4.3.    Правоспособност – кандидатът, както и предложеният от него одитор – ръководител на екипа, трябва да е регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ - „Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети“.
4.4.    Кандидатът по т. 4.3. да има най-малко 5-годишен опит в областта на финансовия одит – дипломиран експерт-счетоводител при ИДЕС в България. Ръководителят на екипа може да бъде съдружник, на трудов договор или договор за управление с кандидата, или да участва като физическо лице.

5.    Срокове на изпълнение:
5.1.    До 07.04.2025 г. - за годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен;
5.2.    До 15.04.2025 г. – за консолидирания годишен финансов отчет.

6.    Максимално допустима стойност на услугата /за двете дейности/ - 12 000 /дванадесет хиляди/ лв. без ДДС.

7.    Срок на валидност на офертата: 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

8.    Критерии и методика за оценка на офертите:
Оценяването на офиртите, отговарящи на обявените условия ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на следните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

​​​​

Показател – П  - наименование

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

1

2

3

Предложена цена – П 1

40 %  /0,40/

40

Доказан опит – П 2

50 %  /0,50/

50

Срок за извършване на услугата  - П 3

10 %  /0,10/

10

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, изразени като процент от комплексната оценка /до 100 %/; в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки.

            Общата комплексна оценка /КО/ за всяка оферта се определя, като първоначално се изчислят присъдените точки по всеки от трите показателя и се умножат по коефициента на относително тегло на всеки показател. След това се пристъпва към определяне на комплексната оценка, изчислена по формулата:

КО = П 1 + П 2 + П 3

За икономически най-изгодна оферта се према офертата, получила най-висока комплексна оценка.

Участникът, предложил икономически най-изгодна оферта, ще бъде класиран на първо място.

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

Показател 1 – Предложена цена – П 1, с максимален брой точки 40 и относително тегло в комплексната оценка 0,40.

 Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

                                    С min

            П 1 = 40 х -------------, където

                                    C n

0,40 е относителното тегло на показателя в комплексната оценка;

С min е най-ниската предложена цена;

С n е цената на участника.

Показател 2 – Доказан опит – П 2, с максимален брой точки 50 и относително тегло в комплексната оценка 0,50.
Оценката на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:Показателят „Доказан опит“ – П 2 е оценка за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на контрагенти.

 

Изпълнени услуги

Брой успешно изпълнени услуги

Брой точки, които участникът получава

Успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

За 2 бр. и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването

 

50

 

За 1 бр. успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването

 

20

 

За 10 и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

 

10

 

За от 4 до 9 успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

 

5

 

За до 3 бр. успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

 

0

Оценяването в тази част се извършва по следния начин: участникът получава точки или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването, или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на други контрагенти – предприятия извън системата на здравеопазването.
Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

Показател № 3 – Срок за извършване на услугата – П 3, с максимален брой точки 10 и относително тегло в комплексната оценка 0,10.
Максимален брой точки получава офертата на кандидат, предложил най-кратък срок за проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД и годишен консолидиран финансов отчет на групата.
Офертата на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:

 

Срок за извършване на услугата – П 3

Предложен срок

Брой точки, които участникът получава

Срок за заверка на ГФО

До 15 дни от представяне на ГФО

10

 

До 30 дни от представяне на ГФО

1

Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните  от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

9.    Указания за подготовка на офертата:
9.1.    Кандидатът подготвя и представя оферта по образец, съгласно настоящата обява. Офертата трябва да съответства напълно на изискванията, посочени в обявата и да се отнася до пълния обем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на офертата е задължителен за кандидатите.
9.2.    Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от кандидата, или от упълномощен от него представител, или по пощата, по куриер  - в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63.
9.3.    Върху плика се посочва, че е оферта за регистриран одитор, както и имената на кандидата физическо лице, адрес или наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефон и по възможност факс или електронен адрес.
10.    Съдържание на офертата:
В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:
10.1.    Оферта по образец – оригинал, изготвя се по приложения Образец № 1 и се подписва от кандидата.
10.2.    Декларация във връзка с критериите за подбор – изготвя се по приложения образец – Приложение № 2, към която се прилагат:
10.3.    Декларация във връзка с показателя „Доказан опит“ – изготвя се по приложения образец Приложение № 3, 

11.    Срок за подаване на оферти:
Всеки кандидат може да подаде оферта до 16,00 часа на 22 март 2024 г. в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

12.    Оценка на офертите и класиране на кандидатите: Оценката на офертите и класирането на кандидатите ще бъде извършено от комисия, определена от изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД, след изтичане на срока за подаване на оферти.

Файлове свързани с текущото обявление:

Образци на документи - одитор