Предложение на места за специализанти, финансирани от държавата


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
НА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

 

            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявяваме предложението на „МБАЛ – Шумен“ АД за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:   

        

Специалност

Брой места

Анестезиология и интензивно лечение

2

Хирургия

2

Кардиология

1

Ревматология

1

Нервни болести

1

Неонатология

1

Акушерство и гинекология

1

Образна диагностика

1

Инфекциозни болести

1

Пневмология и фтизиатрия

1

Нефрология

1

 

Лицата, които биха желали да кандидатстват за обявените места, следва да заявят това писмено в „МБАЛ – Шумен“ АД, отдел „Управление на човешките ресурси“ – 3 етаж на Терапевтичен блок, в срок до 10 септември 2022 г.

За допълнителна информация – отдел УЧР, тел. 855 755, вътр. 205