Конкурс за заемане на длъжности - началници на отделения


На основание чл. 89, чл., чл. 91 от КТ, и чл. 68 ал.7 от ЗЛЗ, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжностите:

 • Началник на ОАИЛ
 • Началник на Второ вътрешно отделение
 • Началник на Ушно-носно-гърлено отделение
 • Началник на Микробиологична лаборатория
 • Началник на Отделение по педиатрия
 • Началник на Отделение по кожни венерически болести
 • Началник на Първо отделение по образна диагностика
 • Началник на Първа клинична лаборатория
 • Началник на Инфекциозно отделение
 • Началник на Първо отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 • Началник на Отделение по хемодиализа
 • Началник на Отделение по обща и клинична патология
 • Началник на Второ отделение по нервни болести – Нови пазар
 • Началник на Трето вътрешно отделение – Нови пазар
 • Началник на Второ отделение по физикална и рехабилитационна медицина – Нови пазар
 • Началник на Втора клинична лаборатория – Нови пазар
 • Началник на Второ отделение по образна диагностика – Нови пазар

ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване на тема:

„Управление на качеството на медицинската дейност и на човешките ресурси на отделението за 3-годишен период. Управление на финансовите ресурси на отделението в изпълнение на стандартите за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения”

ІІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина

2. Да имат придобити съответните специалности:

- за началник на ОАИЛ – Анестезиология и интензивно лечение
- за началник на Второ вътрешно отделение - Кардиология
- за началник на Ушно-носно-гърлено отделение – УНГ болести
- за началник на Микробиологична лаборатория – Клинична микробиология
- за началник на Отделение по педиатрия - Педиатрия
- за началник на Отделение по кожни и венерически болести – Кожни и венерически болести
- за началник на Първо отделение по образна диагностика – Образна диагностика
- за началник на Първа клинична лаборатория – Клинична лаборатория
- за началник на Инфекциозно отделение – Инфекциозни болести
- за началник на Първо отделение по физикална и рехабилитационна медицина – Физикална и рехабилитационна медицина
- за началник на Отделение по хемодиализа - Нефрология
- за началник на Отделение по обща и клинична патология – Обща и клинична патология
- за началник на Второ отделение по нервни болести – Нови пазар – Нервни болести
- за началник на Трето вътрешно отделение – Нови пазар – Вътрешни болести
- за началник на Второ отделение по физикална и рехабилитационна медицина – Нови пазар – Физикална и рехабилитационна медицина
- за началник на Втора клинична лаборатория – Нови пазар – Клинична лаборатория
- за началник на Второ отделение по образна диагностика – Нови пазар – Образна диагностика.

3. Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към крайния срок за подаване на документите за кандидатстване – 30 юни 2022 г.

При равни други условия предимство ще имат кандидатите, работещи в „МБАЛ – Шумен” АД.

ІV. Кандидатите да представят следните документи:

 • заявление;
 • автобиография – европейски формат със снимка;
 • мотивационно писмо;
 • копия от дипломи за висше образование и дипломи за придобити специалности;
 • декларация, че към 30 юни 2022 г. г. кандидатът не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

V. Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности са на разположение на всеки кандидат в отдел УЧРСДО  на “МБАЛ – Шумен” АД.

VІ. Документите на кандидатите се приемат в отдел УЧРСДО до 30 юни 2022  г.

За справки: отдел УЧРСДО
Телефони: централа 855755,  вътр. 205