Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във връзка със заповед № РД-19-5/02.08.2023 г.
на министъра на здравеопазването,
“Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите на места, финансирани от държавата:

- Лекар, специализант по Акушерство и гинекология – 1 
- Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 1 
- Лекар, специализант по Инфекциозни болести – 1 
- Лекар, специализант по Кардиология – 1 
- Лекар, специализант по Неонатология – 1 
- Лекар, специализант по Нервни болести – 1
- Лекар, специализант по Нефрология – 1
- Лекар, специализант по Образна диагностика – 1
- Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1
- Лекар, специализант по Ревматология – 1
- Лекар, специализант по Хирургия – 2

 

ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

III. ПРАВИЛА ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
1. Конкурсите се провеждат съгласно изискванията на раздел Четвърти „Конкурс“ от Кодекса на труда. 

2. Конкурсите се провеждат от назначена от изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД комисия, в която задължително се включва началникът или старшият лекар, или друг лекар специалист от отделението, в което желае да специализира кандидатът.

3. Кандидатът се оценява по шестобална система, със степен на точност до 0,25 единици.

4. При събеседването да се задават предварително уточнени въпроси в областта на медицинската специалност, за която се кандидатства, както и такива, целящи да се установят другите умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

5. Критерии за оценка:
5.1. средният успех от следването и от държавните изпити;
5.2. оценката по учебната дисциплина, съответстваща, включваща или най-близка до специалността, за която се кандидатства;
5.3. оценката от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
5.4. оценката от проверката на другите умения и компетенции на кандидата, необходими за заемане на длъжността –
социални, организационни, компютърни, езикови и др.

6. Начин на формиране на оценката от всеки член на комисията: 
6.1. Оценката от всеки член на комисията е средно аритметично от отделните му оценки, дадени по т. 5.3 и т. 5.4.
6.2. Общата оценка по т. 5.3 и т. 5.4 се изчислява като средно аритметично от  оценките на всички членове на комисията.
7. Начин на формиране на крайната обща оценка на кандидата:

Превес при формиране на крайната обща оценка има събеседването с кандидата. За целта оценката по т. 6.2  се удвоява, произведението се събира със средната оценка от следването, оценката от държавните изпити, оценката от учебната дисциплина, за която се кандидатства и така се формира крайната обща оценка на кандидата.

8. Всеки член на комисията предава своята оценка писмено и поименно на председателя на комисията.
9. Председателят съобщава средната аритметична оценка от трите оценки на членовете на комисията.
10. При наличие на разлика в оценките на членовете на комисията над една единица, най-ниската и най-високата се елиминират.
11. Определя се нивото от 20,00 точки от 30,00 възможни за успешно издържали изпита.
12. Ако явилият се кандидат не достигне оценка от 20,00 точки, за мястото се обявява нов конкурс.
13. Протоколът от проведения конкурс се обявява на интернет страницата на лечебното заведение.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

Краен срок за подаване на документи: 13 октомври 2023  г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО
Телефони: централа 855755,  вътр. 205

_______________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

от проведен конкурс за Лекар специализант по Кардиология при “МБАЛ - Шумен” АД


Днес, 23.10.2023 г. от 10,20 часа на основание чл.89, чл.90, ал.2, чл.93 ал.1, чл. 94, от КТ, чл. чл. 17 ал. 3 от  Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и на заповеди  № 267/05.09.2023 г., № 268/08.09.2023 г.,  316/17.10.2023 г. и 317/17.10.2023 г. се проведе конкурс за Лекар специализант по Кардиология, за място, финансирано от държавата.

За конкурса има подадено заявление за участие:
№ 2425/02.10.2023 г. от д-р Екатерина Цветанова Иванова.
На конкурса се яви:
Д-р Екатерина Цветанова Иванова, която съгласно заповед № 316/17.10.2023 г. е допусната до участие.

Съгласно заповед №  317/17.10.2023 г.  конкурсът се проведе от комисия в състав:
Председател: 
1.Д-р Недко Пламенов Тодоров – заместник-изпълнителен директор на “МБАЛ – Шумен” АД
Членове:
1.    д-р Йорданка Господинова Маринова  – ръководител направление „Медицинска дейност“ в „МБАЛ – Шумен” АД
2.    д-р Десислава Ненчева Найденова – началник на Второ вътрешно отделение.

След като се запозна със заявлението и приложените към него документи на кандидата, комисията проведе събеседване с кандидата.
Проведе се обсъждане и всички членове на комисията предадоха на председателя своите индивидуални оценки.

Председателят на комисията, д-р Недко Пламенов Тодоров обобщи оценките съгласно приетите правила за работа на комисията и оценка
на кандидатите и съобщи оценките, както следва:


Крайната оценка на кандидата д-р Екатерина Цветанова Иванова е  29,01 точки.
Индивидуалните оценки от конкурса бяха запечатани в плик.

Въз основа на така получените резултати и съгласно Правилата за балообразуването и за класирането на кандидатите, участващи в конкурси по чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, определени в заповед № 267/05.09.2023 г. на изпълнителния директор, комисията по провеждане на избора реши:

Класира на първо място кандидата д-р Екатерина Цветанова Иванова.

Комисията предлага на изпълнителния директор на “МБАЛ Шумен” АД да назначи за Лекар специализант по Кардиология на място, финансирано от държавата д-р Екатерина Цветанова Иванова.

Председател: /п/
/д-р Недко Тодоров/

Членове : 
/д-р Йорданка Маринова/                        

/д-р Десислава Найденова/