Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


 ”Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД
                гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755  тел./факс 054/ 800 751

    На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването /Наредбата/, „МБАЛ – Шумен“ АД

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

- Лекар, специализант по Педиатрия – 1
- Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1
- Лекар, специализант по Хирургия – 1
- Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 1
- Лекар, специализант по Нервни болести – 1 
- Лекар, специализант по Нефрология – 1
- Лекар, специализант по Акушерство и гинекология – 1
- Лекар, специализант по Инфекциозни болести – 1
- Лекар, специализант по Кардиология – 1
- Лекар, специализант по Клинична микробиология – 1
- Лекар, специализант по Обща и клинична патология – 1 
- Лекар, специализант по Образна диагностика – 2

ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

III. ПРАВИЛА ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
1. Конкурсите се провеждат съгласно изискванията на раздел Четвърти „Конкурс“ от Кодекса на труда. 
2. Конкурсите се провеждат от назначена от изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД комисия, в която задължително се включва началникът или старшият лекар, или друг лекар специалист от отделението, в което желае да специализира кандидатът.
3. Кандидатът се оценява по шестобална система, със степен на точност до 0,25 единици.
4. При събеседването да се задават предварително уточнени въпроси в областта на медицинската специалност, за която се кандидатства, както и такива, целящи да се установят другите умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.
5. Критерии за оценка:
5.1. средният успех от следването и от държавните изпити;
5.2. оценката по учебната дисциплина, съответстваща, включваща или най-близка до специалността, за която се кандидатства;
5.3. оценката от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
5.4. оценката от проверката на другите умения и компетенции на кандидата, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.
6. Начин на формиране на оценката от всеки член на комисията: 
6.1. Оценката от всеки член на комисията е средно аритметично от отделните му оценки, дадени по т. 5.3 и т. 5.4.
6.2. Общата оценка по т. 5.3 и т. 5.4 се изчислява като средно аритметично от  оценките на всички членове на комисията.
7. Начин на формиране на крайната обща оценка на кандидата:
Превес при формиране на крайната обща оценка има събеседването с кандидата. За целта оценката по т. 6.2  се удвоява, произведението се събира със средната оценка от следването, оценката от държавните изпити, оценката от учебната дисциплина, за която се кандидатства и така се формира крайната обща оценка на кандидата.
8. Всеки член на комисията предава своята оценка писмено и поименно на председателя на комисията.
9. Председателят съобщава средната аритметична оценка от трите оценки на членовете на комисията.
10.При наличие на разлика в оценките на членовете на комисията над една единица, най-ниската и най-високата се елиминират.
11. Определя се нивото от 20,00 точки от 30,00 възможни за успешно издържали изпита.
12. Ако явилият се кандидат не достигне оценка от 20,00 точки, за мястото се обявява нов конкурс.
13. Протоколът от проведения конкурс се обявява на интернет страницата на лечебното заведение.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

Краен срок за подаване на документи: 8 януари 2024  г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО
Телефони: централа 855755,  вътр. 205