Конкурс за избор на регистриран одитор за 2023г.


О Б Я В А
за избор на регистриран одитор


На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.01.2021 г., 

„МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен публикува обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2023 г.

1.  Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя към 31 декември 2023 г., изготвени по изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Република България /НСС/ /ГФО/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.

2. Обхват на финансовия одит:
Одиторът  следва да поеме ангажимент да извърши независим финансов одит на финансовите отчети за следните две дейности:
Дейност № 1 – Проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен за 2023 г.;
Дейност № 2 – Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата „МБАЛ – Шумен“ АД и „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД за 2023 г.

 

3. Информация относно балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране:
3.1.    Балансова стойност на актива на „МБАЛ – Шумен“ АД – 16 793 хиляди лв. към 31.12.2022 г.;
3.2.    Балансова стойност на актива на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД – 138 хиляди лв. към 31.12.2022 г.

4.  Изисквания към кандидатите:
4.1.    Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията, посочени в настоящата обява.
4.2.    Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД в продължение на последните четири поредни години.
4.3.    Правоспособност – кандидатът, както и предложеният от него одитор – ръководител на екипа, трябва да е регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ - „Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети“.
4.4.    Кандидатът по т. 4.3. да има най-малко 5-годишен опит в областта на финансовия одит – дипломиран експерт-счетоводител при ИДЕС в България. Ръководителят на екипа може да бъде съдружник, на трудов договор или договор за управление с кандидата, или да участва като физическо лице.

5.  Срокове на изпълнение:
5.1.  До 15.04.2024 г. - за годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен;
5.2.  До 30.04.2024 г. – за консолидирания годишен финансов отчет.

6. Максимално допустима стойност на услугата /за двете дейности/ - 12 000 /дванадесет хиляди/ лв. без ДДС.

7. Срок на валидност на офертата: 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

8.  Критерии и методика за оценка на офертите:
Оценяването на офиртите, отговарящи на обявените условия ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на следните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

 

Показател – П  - наименование

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

1

2

3

Предложена цена – П 1

40 %  /0,40/

40

Доказан опит – П 2

50 %  /0,50/

50

Срок за извършване на услугата  - П 3

10 %  /0,10/

10

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, изразени като процент от комплексната оценка /до 100 %/; в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки.
Общата комплексна оценка /КО/ за всяка оферта се определя, като първоначално се изчислят присъдените точки по всеки от трите показателя и се умножат по коефициента на относително тегло на всеки показател. След това се пристъпва към определяне на комплексната оценка, изчислена по формулата:

    КО = П 1 + П 2 + П 3

    За икономически най-изгодна оферта се према офертата, получила най-висока комплексна оценка.
    Участникът, предложил икономически най-изгодна оферта, ще бъде класиран на първо място.

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

Показател 1 – Предложена цена – П 1, с максимален брой точки 40 и относително тегло в комплексната оценка 0,40. 
Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 40 точки. Точките на останалите участници се
определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

                      С min
    П 1 = 40 х -------------, където
                      C n
                            
-    0,40 е относителното тегло на показателя в комплексната оценка;
-    С min е най-ниската предложена цена;
-    С n е цената на участника.

Показател 2 – Доказан опит – П 2, с максимален брой точки 50 и относително тегло в комплексната оценка 0,50.
Оценката на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:

 

Изпълнени услуги

Брой успешно изпълнени услуги

Брой точки, които участникът получава

Успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

За 2 бр. и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването

 

 

50

Успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

За 1 бр. успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването

 

 

20

Успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

За 10 и повече успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

 

 

10

Успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

За от 4 до 9 успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

 

 

5

Успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО през последните пет години от датата на подаване на офертата

За до 3 бр. успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие извън системата на здравеопазването

 

 

0

Показателят „Доказан опит“ – П 2 е оценка за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на контрагенти.
Оценяването в тази част се извършва по следния начин: участникът получава точки или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на предприятие в системата на здравеопазването, или за успешно изпълнени услуги по одит и заверка на ГФО на други контрагенти – предприятия извън системата на здравеопазването.
Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните от участника обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

Показател № 3 – Срок за извършване на услугата – П 3, с максимален брой точки 10 и относително тегло в комплексната оценка 0,10.
Максимален брой точки получава офертата на кандидат, предложил най-кратък срок за проверка и заверка на ГФО на „МБАЛ – Шумен“ АД и г
одишен консолидиран финансов отчет на групата.
Офертата на всеки участник по този показател се извършва чрез присъждане на точки, определени както следва:

 

Срок за извършване на услугата – П 3

Предложен срок

Брой точки, които участникът получава

Срок за заверка на ГФО

 

До 15 дни от представяне на ГФО

10

Срок за заверка на ГФО

 

До 30 дни от представяне на ГФО

1


Присъждането на точки по този показател се извършва на основание декларираните  от участника
обстоятелства в декларация – Приложение № 3.

9. Указания за подготовка на офертата:
9.1.    Кандидатът подготвя и представя оферта по образец, съгласно настоящата обява. Офертата трябва да съответства напълно на изискванията, посочени в обявата и да се отнася до пълния обем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на офертата е задължителен за кандидатите.
9.2.    Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от кандидата, или от упълномощен от него представител, или по пощата, по куриер  - в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63.
9.3.    Върху плика се посочва, че е оферта за регистриран одитор, както и имената на кандидата физическо лице, адрес или наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефон и по възможност факс или електронен адрес.
10.    Съдържание на офертата:
В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:
10.1.    Оферта по образец – оригинал, изготвя се по приложения Образец № 1 и се подписва от кандидата.
10.2.    Декларация във връзка с критериите за подбор – изготвя се по приложения образец – Приложение № 2, към която се прилагат:
10.3.    Декларация във връзка с показателя „Доказан опит“ – изготвя се по приложения образец Приложение № 3, 

11. Срок за подаване на оферти:
Всеки кандидат може да подаде оферта до 16,00 часа на 21 март 2023 г. в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

12. Оценка на офертите и класиране на кандидатите:
Оценката на офертите и класирането на кандидатите ще бъде извършено от комисия, определена от изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД, след изтичане на срока за подаване на оферти.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Костов/

 

Документи свързани с текущото обявление:

Изтегляне - Образци Одитор