Конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки "ГО" и "Автокаско"


Р Е Ш Е Н И Е
№ 7/14.11.2023 г.


Относно: Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”
На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, 


Р Е Ш И Х :

I. Утвърждавам конкурсната документация за „Избор на лицензиран застраховател за застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, представляваща неразделна част от настоящото решение.

II. Откривам процедура за провеждане на конкурс за „Избор на лицензиран застраховател за застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”

III. Началната цена е определена на база стойността на действащия към момента договор за застрахователни услуги на предприятието.

IV. Описание на обекта: Застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, подробно описани в конкурсната документация, съдържаща пълно описание на моторните превозни средства /марка, модел, година на производство, обем на двигателя и др.,/, както и подробни изисквания към всеки вид застраховка.

V. Изисквания към кандидатите: В настоящия конкурс могат да участват, при условия на равнопоставеност всички застрахователни дружества, притежаващи валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор.

VI.  В конкурса могат да участват следните застрахователни дружества:
1. Които не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност;
2. Които нямат публични задължения, установени с влязъл в сила съдебен акт, освен ако не са разсрочени/отстрочени по съответния ред.

VII. Изисквания към съдържанието на предложенията:
Всяко предложение трябва да бъде изготвено в съответствие с изискванията на утвърдената документация и относимото българско законодателство и да има следното съдържание:
1.Плик № 1 с надпис „Представяне на кандидата“, съдържащ:
1.1. Административни данни за участника, по образец;
1.2. Декларация, че участникът не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна; 
1.3 Декларация, че участникът не е в открито производство по ликвидация и не е обявен в несъстоятелност;
1.4. Декларация, че участникът няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения, по образец;
1.5. Копие от валиден лиценз за извършване на застрхователна дейност по предмета на настоящия конкурс, заверено с гриф „Вярно с оригинала“;
1.6. Общи условия на застрахователя за съответния вид застраховка, придружени със  Списък с необходимите документи за изплащане на обезщетение.
 
2. Плик № 2 с надпис Предложение на участника, съдържащ:
2.1. Предложение на участника за всеки вид застраховка поотделно, съобразено с изискванията на настоящия конкурс, по образец.

3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, съдържащ:
3.1. Ценово предложение за всеки вид застраховка поотделно, съдържащо обща стойност на застрахователните премии, по образец.
  *Посочената застрахователна премия е цената, която публичното предприятие следва да заплати за сключване на валидна застраховка за срок от 12 /дванадесет месеца/. В нея трябва да са включени всички дължими вноски и такси, включително на вноската за Гаранционния фонд, включително размера на данъка съгласно чл. 9 и чл. 10 от Закона за данъка върху застрахователната премия.

VIII. Начин на плащане:
1. Заплащането по договорите, които предстои да бъдат сключени с участниците, спечелили конкурса, ще се извърши в български лева, безкасово по посочена от застрахователя банкова сметка в страната, след представяне на съответната полица и надлежно оформена фактура оригинал.

IX. Условия за провеждане на конкурса:
1. Получените предложения ще бъдат разгледани от конкурсната комисия при закрити врата на 29.11.2023 г. в 14:00 часа на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ 63

2. Получаване и достъп до документацията на конкурса:
1. Документацията е достъпна на интернет адрес: www.mbal-shumen.com 
2. Документацията може да бъде получена безплатно от участника или негов упълномощен представител на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, Деловодство, в рамките на работно време на предприятието, а именно всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.
 3. Лице за контакти: Гергана Спасова – организатор договори и договорни партньори в „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, тел. за връзка: 054 855775; 800749
 
3. Краен срок за приемане на предложения: до 16:30 часа на 28.11.2023 г. в Деловодството на предприятието, на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63

4. Критерий за оценка на предложенията:
4.1. За спечелил конкурса се класира участникът, който отговаря на условията за участие и е предложил оферта с най-ниска цена /застрахователна премия/, която включва всички допълнителни разходи за сключването на застраховките, включително размера на данъка съгласно чл. 9 и чл. 10 от Закона за данъка върху застрахователните премии. Предложената цена следва да е с точност до втория знак след десетичната запетая.
Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
4.2. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на предприятието да определи участника, спечелил конкурса. По преценка предприятието може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения. 
4.3. За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

5. По преценка предприятието може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

Х. Утвърждавам следния състав на комисията за провеждане на конкурс:

Председател: Светозар Петков-правоспособен юрист, член на ШАК
Членове:
Петинка Петрова – административен секретар/координатор Административно-стопански блок в „МБАЛ-ШУМЕН“ АД
Гергана Спасова – организатор договори и договорни партньори в „МБАЛ-ШУМЕН“ АД
Красимира Петрова – главен счетоводител на „МБАЛ – Шумен“ АД

Резервни членове:
1. Иванка Антонова – заместник-главен счетоводител в „МБАЛ-ШУМЕН“ АД
2. Красимира Димитрова-Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:………………………….
/д-р Димитър Костов/


Документи свързани с текущото обявление:

Решение

Документация

Образци на документи