Търг за отдаване под наем на гаражни клетки и жилищна сграда


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  01

за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на гаражни клетки и жилищна сграда с дворно място и пристройки,
собственост на „МБАЛ – Шумен” АД

 

           Днес, 04.02.2022 г. в гр. Шумен, д-р Димитър Георгиев Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен” АД, ЕИК 127521092, адрес гр.Шумен, ул. ”В.Априлов”№ 63, на основание чл. 29, ал. 3 и Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гаражни клетки и жилищна сграда с дворно място и пристройки, собственост на „МБАЛ – Шумен“ АД.

I. Описание на обектите:

1. Гаражна клетка № 5 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 58,60 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

2. Гаражна клетка № 13 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 58,60 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

3. Гаражна клетка № 17 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 58,60 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

4. Гаражна клетка № 29 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 58,60 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

5. Гаражна клетка № 31 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 58,60 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

7. Гаражна клетка № 32 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 58,60 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

8. Гаражна клетка № 35 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 58,60 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

9. Гаражна клетка № 46 с площ от 21 кв.м., находяща се на територията на „МБАЛ – Шумен“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 58,60 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5 лв.
Размер на депозита – 25 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

10. Сграда с идентификатор 83510.662.119.1 с площ 77 кв. метра, пристройка с идентификатор 83510.662.119.2 с площ 18 кв. метра, пристройка с идентификатор 83510.662.119.3 с площ 3 кв. метра, построени в поземлен имот с идентификатор 83510.662.119 с площ 177 кв. метра, находящ се в гр. Шумен, ул. „Ален мак“ № 1, с предназначение за жилищни нужди.
Начална месечна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 175 лв. без ДДС
Стъпка на наддаване – 10 лева
Размер на депозита – 87 лв. Депозитът се внася в брой в касата на дружеството или по банкова сметка на „МБАЛ – Шумен“ АД № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

II. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито заседание на комисията за провеждане на търга.

III.  Срок на наемните отношения – 3 години

IV. Дата на провеждане на търга – 22 февруари 2022 г.
Място на провеждане на търга - заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД на втори етаж на Терапевтичен блок. 
Час на провеждане на търга – 13,00 часа

V. Общи условия:
5.1. Условия за оглед на обектите:
Огледът на обектите се осъществява всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа в срок включително до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, тел. 0888 465832 – Станислав Семов.
5.2 Начин на плащане – месечната наемна цена се изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-то число на текущия месец, въз основа на сключен договор за наем. Върху месечната наемна цена, предложена от спечелилия търга участник се начислява ДДС.
5.3. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и място на нейното получаване:
Тръжната документация за всеки един обект се закупува от деловодството на МБАЛ - Шумен на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В. Априлов”№ 63 – Хирургически блок – партер,  на цена 10 лв., платими в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № BG04CECB97901048884100, ЦКБ АД – клон Шумен. Тръжната документация се закупува до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
5.4. Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”В.Априлов”63 /по пощата, с куриер или на ръка/, като върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга. 
Ако участник желае да участва за няколко обекта, той подава за всеки един от тях поотделно заявление и придружаващите го документи в отделни запечатани непрозрачни пликове.
Освен заявлението за участие в плика се прилага:
- нотариално заверено пълномощно от титуляря или управителния орган, ако заявлението е подписано от пълномощник;
-  документ за закупена тръжна документация;
- документ за внесен депозит;
- малък запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение на участника;
- декларация, че участникът не е длъжник по договор с „МБАЛ – Шумен“ АД;
- декларация, че участникът е съгласен с условията на проектодоговора за наем.
 5.5 Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва пълномощник той трябва да е с нотариално заверено пълномощно.
В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове, проверява дали са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на подадените документи. В случай, че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжната документация, комисията отстранява от участие нередовния кандидат.
Ценовите предложения се подписват от всеки член на комисията по търга.
5.6. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие за даден обект. 
5.7. Когато за даден обект няма подадено нито едно заявление за участие, това се отразява в протокола на комисията, въз основа на което се определя провеждането на нов търг.
5.8. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока месечна наемна цена без ДДС за обекта, за който участва.
5.9. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване, посочена за всеки един от обектите в т. I от настоящото решение.
5.10. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за наем с наемодателя  в едномесечен срок от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение по вина на спечелилия участник, депозитът му се задържа и се определя провеждането на нов търг за съответния обект.
5.11. Депозитите на неспечелилите участници се връщат в 14-дневен срок от подаване на заявление от съответния участник с указване как да му бъде върнат депозита. Депозитът на спечелилия търга и сключил договор за наем в срока участник се задържа, като се прихваща от наемната цена.

VI. Утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга.
Настоящото решение да се обяви на интернет страниците  на  Агенцията за публичните предприятия и контрол и на „МБАЛ – Шумен“ АД най-малко 14 дни преди провеждането на търга.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
 /д-р Димитър Костов/