Открита процедура

Открита процедура

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД”

„Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД”

„Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на “МБАЛ - Шумен” АД”

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - Шумен” АД”

„Периодична доставка на разтвори за перитонеална диализа за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на ваучери за безплатна храна за работещите в  “МБАЛ - ШУМЕН” АД”