„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати, водоочистваща система и хемодиализни кресла за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”