„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД