Договаряне без предварително обявление

Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти от специализирана болнична информационна система "ГАМА", за които продукти "МБАЛ-ШУМЕН" АД е придобила лицензни права за ползване

„Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД по обособени позиции” 

"Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД за срок от три години"

Дост.на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД в сградите на ЛЗ в гр.Шумен,ул."В.Априлов"№63 и ул."Ал.Мак"№1,в гр.Н.Пазар,ул."Хр.Ботев"№22 и в гр.Върбица-Профилакториум в КК Върбица за срок от три години

"Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по обособени позиции"

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД”

„Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД"

"Доставка на автомобилно гориво: Безоловен бензин, Дизелово гориво, газ пропан бутан и масла за нуждите на "МБАЛ - Шумен" АД"