Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции.

Прикачени документи: