Открита процедура

Открита процедура

„Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции”

„Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали за нуждите на „МБАЛ – Шумен” АД”

Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД по обособени позиции

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на Ортопедотравматологично отделение и Първо вътрешно отделение към „МБАЛ – Шумен” АД, по обособени позиции”

"Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции" 

"Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД по обособени позиции"

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на Отделение по УНГ болести, Първо вътрешно отделение, Операционен блок и Инфекциозно отделение към „МБАЛ – Шумен” АД, по обособени позиции”

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции”

„Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции”

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

“Транспортиране на пациенти за хемодиализно лечение и на медицински персонал на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати, водоочистваща система и хемодиализни кресла за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на ваучери за безплатна храна за работещите в  “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на „МБАЛ - Шумен" АД, находяща се в База 1 - Шумен и База 2 – Нови пазар, по обособени позиции"

„Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции”

"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на „МБАЛ - Шумен" АД, находяща се в База 1 - Шумен и База 2 – Нови пазар, по обособени позиции" - Прекратена

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД”

„Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД”

„Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на “МБАЛ - Шумен” АД”

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - Шумен” АД”

„Периодична доставка на разтвори за перитонеална диализа за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на ваучери за безплатна храна за работещите в  “МБАЛ - ШУМЕН” АД”