Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г.

Прикачени документи: