• Home
 • Кариери

Предложение на места за специализанти, финансирани от държавата


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
НА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

 

            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявяваме предложението на „МБАЛ – Шумен“ АД за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:   

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти


На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,
“Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

 • Лекар, специализант по Нефрология
 • Лекар, специализант по Кардиология
 • Лекар, специализант по Хирургия
 • Лекар, специализант по Нервни болести
 • Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия
 • Лекар, специализант по Акушерство и гинекология
 • Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение
 • Лекар, специализант по Ревматология
 • Лекар, специализант по Кожни и венерически болести

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности - началници на отделения


На основание чл. 89, чл., чл. 91 от КТ, и чл. 68 ал.7 от ЗЛЗ, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжностите:

 • Началник на ОАИЛ
 • Началник на Второ вътрешно отделение
 • Началник на Ушно-носно-гърлено отделение
 • Началник на Микробиологична лаборатория
 • Началник на Отделение по педиатрия
 • Началник на Отделение по кожни венерически болести
 • Началник на Първо отделение по образна диагностика
 • Началник на Първа клинична лаборатория
 • Началник на Инфекциозно отделение
 • Началник на Първо отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 • Началник на Отделение по хемодиализа
 • Началник на Отделение по обща и клинична патология
 • Началник на Второ отделение по нервни болести – Нови пазар
 • Началник на Трето вътрешно отделение – Нови пазар
 • Началник на Второ отделение по физикална и рехабилитационна медицина – Нови пазар
 • Началник на Втора клинична лаборатория – Нови пазар
 • Началник на Второ отделение по образна диагностика – Нови пазар

Прочетете още

Обява за избор на регистриран одитор за 2022г.


„МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен публикува обява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2022 г.

На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия и Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.01.2021 г.,

Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя към 31 декември 2022 г., изготвени по изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в Република България /НСС/ /ГФО/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.

Прочетете още

Конкурс за заемане на длъжности


КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

”Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД

гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755 тел./факс 054/ 800 751 e-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

Прочетете още