Конкурс за заемане на длъжности - лекари специализанти

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,
“Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.    Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление
Aвтобиография – европейски формат със снимка
Mотивационно писмо
Kопие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение
Сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

Краен срок за подаване на документи: 27 юни 2022  г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО
Телефони: централа 855755,  вътр. 205


МБАЛ Шумен
https://www.mbal-shumen.com/article.php?story=konkurslekspec1