„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

Открита процедура по ЗОП с предмет „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД”

Прикачени документи: