„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

Процедура по ЗОП за:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

Прикачени документи: