„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД” 2

Процедура по ЗОП за:

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД” 2

Прикачени документи: