„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, по обособени позиции”