„Предоставяне на застрахователни услуги чрез „Застраховка на недвижимо имущество и медицинска апаратура на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, по обособени позиции” подробно описани в Техническата спецификация