„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, по обособени позиции”