"Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД за срок от три години"