Дост.на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД в сградите на ЛЗ в гр.Шумен,ул."В.Априлов"№63 и ул."Ал.Мак"№1,в гр.Н.Пазар,ул."Хр.Ботев"№22 и в гр.Върбица-Профилакториум в КК Върбица за срок от три години