"Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по обособени позиции"