"Доставка на автомобилно гориво: Безоловен бензин, Дизелово гориво, газ пропан бутан и масла за нуждите на "МБАЛ - Шумен" АД