Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, гр. Шумен по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г.