Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, гр. Шумен по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.