КОНКУРС за заемане на длъжността „Лекар, специализант по образна диагностика”
                                           в Отделение по образна диагностикаНа основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжността „Лекар, специализант по образна диагностика” в Отделение по образна диагностика.

 

      ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

       ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

   ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения

Краен срок за подаване на документи: 14 септември 2020 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”  За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205

свободни длъжности за лекари специализанти

„МБАЛ Шумен”АД обявява свободни длъжности за лекари специализанти по специалности:

Инфекциозни болести

1 бр

Анестезиология и интензивно лечение   

2 бр.

Неонатология

2 бр.

Вътрешни болести

2 бр.

Нервни болести

2 бр.

Хирургия

1 бр

Ортопедия и травматология

1 бр

Акушерство и Гинекология                                            2 бр.