КОНКУРС за заемане на длъжностите Началник Отделение

На основание чл. 89, чл., чл. 91 от КТ, и чл. 68 ал.7 от ЗЛЗ, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. КОНКУРС за заемане на длъжностите:

  • Началник на Второ вътрешно отделение
  • Началник на Отделение по педиатрия
  • Началник на Инфекциозно отделение
  • Началник на Ушно-носно-гърлено отделение
  • Началник на Отделение за анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/
  • Началник на Отделение по хемодиализа
  • Началник на Отделение по кожни и венерически болести /ОКВБ/
  • Началник на Клинична лаборатория
  • Началник на Отделение по образна диагностика
  • Началник на Микробиологична лаборатория

            ІІ. Конкурсът да се проведе чрез защита и събеседване на предварително разработен писмен проект на тема:

„Програма за управление на отделението за тригодишен период”

            ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Още...

свободни длъжности за лекари специализанти

„МБАЛ Шумен”АД обявява свободни длъжности за лекари специализанти по специалности:

Инфекциозни болести

1 бр

Анестезиология и интензивно лечение   

2 бр.

Неонатология

2 бр.

Вътрешни болести

2 бр.

Нервни болести

2 бр.

Хирургия

1 бр

Ортопедия и травматология

1 бр