ОБЯВА УПРАВИТЕЛ НА "МЦ МБАЛ-Шумен" ЕООД

МБАЛ – Шумен АД обявява подбор чрез събеседване за заемане на длъжността Управител на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД.

Изисквания:

Кандидатите следва да имат висше медицинско образование – образователно-квалификационна степен магистър по медицина и призната специалност.

Необходими документи: заявление; автобиография европейски форма със снимка; мотивационно писмо; копия от дипломи за висше образование и придобити специалности.

Краен срок за подаване на документи: 26 октомври 2018 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755, вътр. 205

Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за датата и мястото на събеседването.

свободни длъжности за лекари специализанти

„МБАЛ Шумен”АД обявява свободни длъжности за лекари специализанти по специалности:

Инфекциозни болести

1 бр

Анестезиология и интензивно лечение   

2 бр.

Неонатология

2 бр.

Вътрешни болести

2 бр.

Нервни болести

2 бр.

Хирургия

1 бр

Ортопедия и травматология

1 бр