Уведомление на основание чл. 43а, ал.3 от Наредба № 2

ДО КФН
УПРАВЛЕНИЕ
НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
УЛ. БУДАПЕЩА № 16
ГР. СОФИЯ 1000

ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА


        В качеството на дружество, попадащо в обхвата на разпоредбите §1д от ДР на ЗППЦК и на основание чл. 43а, ал.3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Ви уведомяваме, че на 27.01.2017 г. МБАЛ-Шумен АД, ЕИК 127521092, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. Васил Априлов № 63 сключи договор за публикуване на информация във връзка с изискванията на наредбата с Инфосток АД, ЕИК 203104650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Княз Батенберг № 1, чрез електронната медия Инфосток БГ в интернет-сайта htpp://infostok.bg.

 

Свали оригинала